37/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. března 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 2. března 2018 Nabývá účinnosti: 22. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

37

VYHLÁŠKA

ze dne 2. března 2018,

kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 101/2013 Sb., k provedení § 84 odst. 7 zákona o silničním provozu:

Čl. I

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb., vyhlášky č. 72/2011 Sb. a vyhlášky č. 271/2015 Sb., se mění takto:

1

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta Směrnice Komise (EU) 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech..

2

V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 1 písm. a) se slovo vážné nahrazuje slovy neúčinně léčené závažné.

3

V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 1 se na konci písmene b) slovo nebo zrušuje.

4

V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d

neúčinně léčená kardiovaskulární onemocnění spojená s rizikem náhlé ztráty vědomí, například závažné kardiomyopatie, velká aneurysmata hrudní nebo břišní aorty, závažné chlopenní vady nebo vrozené srdeční vady, nebo

e

stavy vyžadující mechanickou podporu srdeční činnosti.

5

V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 2 písmeno b) zní:

b

závažná onemocnění srdce, cév nebo chlopní včetně vrozených ve funkční třídě III. a IV. NYHA klasifikace,

6

V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 2 písm. e) se slovo defibrilátoru nahrazuje slovy kardioverteru-defibrilátoru.

7

V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 písm. a) se za slovo myokardu vkládají slova a jiné závažné formy ischemické choroby srdeční.

8

V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 písm. b) se slovo defibrilátoru nahrazuje slovy kardioverteru-defibrilátoru.

9

V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 písm. d) se slovo a nahrazuje čárkou, za slovo cév se vkládají slova nebo chlopní včetně vrozených a na konci písmene d) se slovo nebo zrušuje.

10

V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem , nebo a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

léčená kardiovaskulární onemocnění spojená s rizikem náhlé ztráty vědomí, například závažné kardiomyopatie, velká aneurysmata hrudní nebo břišní aorty, závažné chlopenní vady nebo vrozené srdeční vady.

11

V příloze č. 3 kapitole V položce 1 se slova skupina 1 a 2 nahrazují slovy skupina 2.

12

V příloze č. 3 kapitole V položce 1 skupině 2 písm. b) se slova a to bez varovných příznaků nebo si je žadatel nebo řidič neuvědomuje nahrazují slovy a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat (syndrom nerozpoznávání hypoglykemie).

13

V příloze č. 3 kapitole V položce 2 skupina 1 zní:

skupina 1

a

druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby,

b

druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat (syndrom nerozpoznávání hypoglykemie),

c

stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,

d

diabetes mellitus doprovázený závažnými orgánovými komplikacemi, nebo

e

diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, u nichž hrozí riziko vyvolání hypoglykemie, a řidič nebo žadatel

1

je o hypoglykemii dostatečně informován a

2

prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší, a prokáže, že tento stav dokáže dostatečně kontrolovat; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.

14

V příloze č. 3 kapitole V položce 2 skupině 2 písm. a) se za slova pro skupinu 1 vkládají slova v písmenech c) a d).

15

V příloze č. 3 kapitole V položce 2 skupině 2 závěrečné části ustanovení se slova 3 roky nahrazují slovem rok.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

MENU