18/2018 Sb.Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. února 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 31. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 22. února 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
18

VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2018
o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení
a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 6 písm. a) a f), § 6 odst. 8 písm. a), § 10 odst. 3 písm. f), § 64c odst. 4 písm. a) a § 70 odst. 3 písm. a) zákona:


ČÁST PRVNÍ

VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA CHOV VČEL A VČELSTEV A OPATŘENÍ
PRO PŘEDCHÁZENÍ A ZDOLÁVÁNÍ
NĚKTERÝCH NÁKAZ VČEL


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   veterinární požadavky na prostředí včel a včelstev, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami,

b)   limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto úhyny krajské veterinární správě,

c)   podmínky vydávání veterinárního osvědčení k přemístění včelstev a jeho obsahové náležitosti,

d)   opatření ke zdolávání a zabránění šíření některých nebezpečných nákaz včel,

e)   rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA CHOV VČEL A VČELSTEV A OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ A ZDOLÁVÁNÍ NĚKTERÝCH NÁKAZ VČEL
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Veterinární požadavky na chov včel a včelstev
§ 4 - Přemístění včel a včelstev a veterinární osvědčení
§ 5 - Limit zvýšené úmrtnosti včelstev
§ 6 - Opatření pro tlumení a zdolávání varroázy
§ 7  
§ 8 - Opatření pro tlumení a zdolávání moru a hniloby včelího plodu
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev
§ 13 - Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 16  
Příloha - Veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje
Zavřít
MENU