4/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. ledna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 4. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 1. února 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

VYHLÁŠKA
ze dne 4. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany
proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru
a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 2 k provedení § 71 odst. 1 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 279/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“ a v poznámce pod čarou č. 1 se číslo „1985“ nahrazuje číslem „1993“.

        2.  V § 2 písm. a) se text „ssp.“ zrušuje.

        3.  V § 2 písm. c) bodě 2 se slovo „Lycopersicon“ nahrazuje slovem „Solanum“.

        4.  V § 2 písm. i) se slova „Státní rostlinolékařskou správou (dále jen „rostlinolékařská správa“)“ nahrazují slovem „Ústavem“.

        5.  V § 2 písm. j), § 3 odst. 8, § 4 odst. 1 písm. a) a b), části A. přílohy č. 1, části 1. písm. c) a e) přílohy č. 4, části 2. písm. c), e) a f) přílohy č. 4, podbodu 4.1.1. písm. b), podbodu 4.1.6. a podbodu 4.1.10. části 4. přílohy č. 4, podbodu 5.2.1. písm. c) a d), bodu 5.4. a bodu 5.11. písm. a) a b) části 5. přílohy č. 4, úvodním odstavci přílohy č. 5, části 1. písm. c) přílohy č. 5, části 2. přílohy č. 5 a v části 2. přílohy č. 6 se slova „rostlinolékařskou správou“ nahrazují slovem „Ústavem“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU