3/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. ledna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 3. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 24. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
3

VYHLÁŠKA
ze dne 3. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin,
ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. e), § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a), § 6 odst. 8 písm. c) a d) a § 35c odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin


Čl. I

        Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS , pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.“.

        2.  V příloze se v bodu 1.2.1 Trávy slova „Lolium x boucheanum Kunth“ nahrazují slovy „Lolium x hybridum Hausskn.“.

        3.  V příloze se v bodu 1.2.3 Jiné krmné plodiny slovo „Svazenka“ nahrazuje slovy „Svazenka vratičolistá“.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU