471/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

Částka: 170 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
471

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek
pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek        Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se věty pátá a šestá nahrazují větou „Sdělení Komise – Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU , 2014/24/EU , 2014/25/EU a 2009/81/ES .“.

        2.  Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU