411/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

411

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 29 odst. 4 a § 30 odst. 9:

Čl. I

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb., se mění takto:

1

V § 2 písm. e) se slova seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a zrušují.

2

V § 2 písm. h) v části věty před středníkem se slovo nebo nahrazuje čárkou a za slova dodatečný inventurní soupis se vkládají slova nebo zjednodušený inventurní soupis.

3

V § 2 písm. k) se za slova dodatečným inventurním soupisem vkládají slova , zjednodušeným inventurním soupisem.

4

V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:

p

zjednodušenou inventurou činnosti prováděné při inventarizaci jiných pasiv vykazovaných na jednotlivých položkách položek C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3., které jsou nutné pro vyhotovení zjednodušených inventurních soupisů,

q

zjednodušeným inventurním soupisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje alespoň přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv za účetní období, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou.

5

V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova dodatečných inventurních soupisů vkládají slova , zjednodušených inventurních soupisů.

6

V § 3 odst. 1 písm. h) se za slova dodatečných inventurních soupisů vkládají slova , zjednodušených inventurních soupisů.

7

V § 3 odst. 1 písm. n) se za slova dodatečném inventurním soupisu vkládají slova , zjednodušeném inventurním soupisu.

8

V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

9

V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Příloha inventarizační zprávy obsahuje seznam inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

10

V § 5 odst. 3 se slovo a nahrazuje čárkou, za slova dodatečných inventurních soupisů se vkládají slova a zjednodušených inventurních soupisů a na konci textu odstavce se doplňují slova , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

11

V nadpisu § 8 se slovo a nahrazuje čárkou a za slova dodatečný inventurní soupis se vkládají slova a zjednodušený inventurní soupis.

12

V § 8 odst. 1 se slovo a nahrazuje čárkou a za slova dodatečný inventurní soupis se vkládají slova a zjednodušený inventurní soupis.

13

V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo a nahrazuje čárkou a za slova dodatečné inventurní soupisy se vkládají slova a zjednodušené inventurní soupisy.

14

V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo nebo nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova nebo zjednodušeného inventurního soupisu.

15

V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k

v případě zjednodušeného inventurního soupisu přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou, včetně počátečních a konečných stavů.

16

V § 8 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

17

V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova , pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

18

V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Příloha zjednodušeného inventurního soupisu obsahuje alespoň seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování přírůstků a úbytků, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

19

V § 8 odst. 6 se slovo i nahrazuje čárkou a za slova dodatečného inventurního soupisu se vkládají slova i zjednodušeného inventurního soupisu.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Účetní jednotka může ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použít pro inventarizaci majetku a závazků související s účetním obdobím roku 2017.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.

MENU