402/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2017 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 23. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
402

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů


        Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., a podle § 65 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., vyhlášky č. 58/2012 Sb., vyhlášky č. 372/2012 Sb., vyhlášky č. 248/2013 Sb., vyhlášky č. 171/2014 Sb. a vyhlášky č. 158/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena c) až o).

        2.  V § 1 odst. 1 písm. e) se slova „obchodníkem s cennými papíry, organizátorem regulovaného trhu, ústřední protistranou,“ zrušují.

        3.  V § 1 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   povolení k přeměně penzijní společnosti,“.

        4.  V § 1 odst. 1 písm. g) se slova „a jeho činnosti“ nahrazují slovy „k distribuci doplňkového penzijního spoření“.

        5.  V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „likvidátorů a nucených správců,“ zrušují.

        6.  V § 2 písm. j) se bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU