390/2017 Sb.Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Částka: 137 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. listopadu 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
390

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. listopadu 2017
o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou dotace nebo úvěru na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů,

b)   regenerací veřejného prostranství na sídlišti

1.   výstavba nebo rekonstrukce dopravní infrastruktury, zejména oprava nebo výstavba místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, výstavba protihlukových stěn, výstavba odstavných a parkovacích stání,

2.   výstavba nebo rekonstrukce technické infrastruktury, zejména opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pro poskytnutí dotace
§ 4 - Žádost o dotaci a žádost o úvěr
§ 5 - Výše dotace
§ 6 - Podmínky čerpání a použití dotace
§ 7  
§ 8 - Podmínky pro poskytnutí úvěru
§ 9 - Výše úrokové sazby a výše úvěru
§ 10 - Podmínky čerpání a použití úvěru
§ 11 - Splácení úvěru
§ 12 - Účinnost
Příloha - Zásady pro zpracování projektu
Zavřít
MENU