375/2017 Sb.Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Částka: 131 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. října 2017 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
375

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. října 2017
o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů


        Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci):


§ 1

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

        (2)  Toto nařízení se nevztahuje na bezpečnostní značky pro označování nebezpečných látek nebo směsí, výrobků anebo zařízení při jejich uvádění na trh, pokud na toto nařízení vlády výslovně neodkazuje jiný právní předpis.


§ 2

        (1)  Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny2).

        (2) Světelná plocha značek a světelné signály musí vytvářet náležitý kontrast vzhledem k prostředí, v němž jsou použity, a nesmí oslňovat. Jestliže značka obsahuje kresbu, která popisuje situaci nebo nařizuje či zakazuje určité chování (dále jen „piktogram“), musí být jednoduchá, srozumitelná a musí obsahovat jen nezbytné podrobnosti3).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Příloha - Vzhled značek, kódy zvukových signálů, signály dávané rukou a hlasové signály
Zavřít
MENU