368/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 128 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. listopadu 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. října 2017 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

368

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. října 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 3 odst. 2 písm. d) a v § 4 odst. 2 písm. d) se slovo a nahrazuje čárkou.

2

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem , a a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.

3

V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem , a a doplňuje se písmeno f), které zní:

f

výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice.

4

V § 4a odst. 2 písm. e) a v § 5 odst. 3 písm. d) se slovo a zrušuje.

5

V § 4a odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f

výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

6

V § 4a odst. 4 písm. a) se za slovo výměru vkládá slovo celkové.

7

V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:

f

výši odhadovaných nákladů na pořízení zařízení podle odstavce 241).

41

Čl. 35 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 , pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008 .

8

V poznámce pod čarou č. 15 se slova Čl. 103u odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 , v platném znění. zrušují.

9

V poznámce pod čarou č. 16 se slova Čl. 103q nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 , v platném znění. zrušují.

10

Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

MENU