366/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. listopadu 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
366

ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb.


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 28 odst.  2 písmeno e) zní:

„e)   u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro jejichž zdravotnické prostředky provádí servis, obsahující obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla, kopii dokladu o školení bezpečnostně technické kontroly podle § 65 odst.  4 písm.  b) nebo kopii dokladu o školení o opravě podle § 66 odst.  2 písm.  b) od každého výrobce, nebo jím pověřené osoby, popřípadě od zplnomocněného zástupce daného výrobce nebo jím pověřené osoby, a kopii pověření této osoby výrobcem, a“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU