366/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. listopadu 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

366

ZÁKON

ze dne 11. října 2017,

kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 28 odst. 2 písmeno e) zní:

e

u osoby provádějící servis seznam výrobců, pro jejichž zdravotnické prostředky provádí servis, obsahující obchodní firmu nebo název osoby a adresu jejího sídla, kopii dokladu o školení bezpečnostně technické kontroly podle § 65 odst. 4 písm. b) nebo kopii dokladu o školení o opravě podle § 66 odst. 2 písm. b) od každého výrobce, nebo jím pověřené osoby, popřípadě od zplnomocněného zástupce daného výrobce nebo jím pověřené osoby, a kopii pověření této osoby výrobcem, a

2

V § 59 odst. 4 písm. b) se slova odborná údržba nahrazují slovy bezpečnostně technická kontrola.

3

V § 59 odst. 4 písm. c) se na konci textu doplňuje slovo stanovená.

4

V § 61 odst. 2 se slovo poučení nahrazuje slovem proškolení, za slovo výrobcem se vkládají slova nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou a na konci se doplňuje věta Poskytovatel zdravotních služeb, který používá tyto zdravotnické prostředky, je povinen zajistit provedení instruktáže pracovníků, kteří jsou určeni k jejich používání či obsluze..

5

V § 64 odst. 1 se slova odborné údržby nahrazují slovy bezpečnostně technických kontrol a slova odborná údržba se nahrazují slovy bezpečnostně technická kontrola.

6

Nadpis § 65 zní: Bezpečnostně technická kontrola.

7

V § 65 odst. 1 se slova Odbornou údržbou nahrazují slovy Bezpečnostně technickou kontrolou a slova bezpečnostně technických kontrol a dalších se zrušují.

8

V § 65 odst. 2 se slova odborné údržby nahrazují slovy bezpečnostně technické kontroly.

9

V § 65 odst. 3 se slova Odborná údržba nahrazují slovy Bezpečnostně technická kontrola, slova odborné údržby se nahrazují slovy bezpečnostně technické kontroly a slova odborná údržba se nahrazují slovy bezpečnostně technická kontrola.

10

V § 65 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo servis vkládají slova , která provádí bezpečnostně technickou kontrolu,.

11

V § 65 odst. 4 písm. a) se slova odborná údržba nahrazují slovy bezpečnostně technická kontrola, slova biotechnického asistenta, se zrušují a slova odborné údržby se nahrazují slovy bezpečnostně technických kontrol.

12

V § 65 odst. 4 písm. b) se slova odbornou údržbu nahrazují slovy bezpečnostně technickou kontrolu, slova , a to se zrušují a slova osobou autorizovanou výrobcem se nahrazují slovy jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou.

13

V § 65 odst. 4 písm. c) se slova odbornou údržbu nahrazují slovy bezpečnostně technickou kontrolu.

14

V § 65 odst. 4 písm. d) se slova odborné údržby nahrazují slovy bezpečnostně technické kontroly.

15

V § 65 se na začátek odstavce 5 vkládá věta Po provedení bezpečnostně technické kontroly musí osoba provádějící servis zajistit, aby pracovník provádějící bezpečnostně technickou kontrolu o této kontrole pořídil písemný protokol., slova vést a se nahrazují slovy tento protokol a slova evidenci provedené odborné údržby po dobu se nahrazují slovy po celou dobu používání zdravotnického prostředku, a dále po dobu.

16

V § 65 odst. 6 se slovo Požadavky nahrazuje slovy Pokud není výrobcem stanoveno jinak, požadavky a slova odbornou údržbu se nahrazují slovy bezpečnostně technickou kontrolu.

17

V § 66 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo servis vkládají slova , která provádí opravu,.

18

V § 66 odst. 2 písm. b) se za slovo výrobcem, vkládají slova nebo jím pověřenou osobou, popřípadě zplnomocněným zástupcem daného výrobce nebo jím pověřenou osobou a slova a to výrobcem nebo osobou autorizovanou výrobcem se zrušují.

19

V § 66 odst. 3 se slova nejméně 1 rok nahrazují slovy po celou dobu používání zdravotnického prostředku, a dále po dobu 1 roku.

20

V § 66 odst. 4 se slovo Požadavky nahrazuje slovy Pokud není výrobcem stanoveno jinak, požadavky.

21

V § 67 odst. 1 se za slova , který je vkládá slovo pevně.

22

V § 90 odst. 1 se slova odborné údržby nahrazují slovy bezpečnostně technické kontroly.

23

V § 90 odst. 2 se slovo servis nahrazuje slovy bezpečnostně technickou kontrolu a za slova odst. 4 se doplňují slova nebo 5.

24

V § 90 odst. 3 se slova evidenci provedeného servisu nahrazují slovy protokol o provedené bezpečnostně technické kontrole.

25

V § 90 odst. 4 se slovo servis nahrazuje slovem opravu.

26

V § 90 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 66 odst. 3 neuchovává protokol o provedené opravě po zákonem stanovenou dobu.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

27

V § 90 odst. 6 písm. a) se slova nebo 4 nahrazují slovy nebo 5.

28

V § 90 odst. 6 písm. b) se za slova odstavce 2 doplňují slova nebo 4.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

MENU