364/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

Částka: 128 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. listopadu 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. října 2017 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

364

ZÁKON

ze dne 11. října 2017,

kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb., se mění takto:

1

V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Zemřelo-li dítě, které je oprávněnou osobou podle odstavce 3 a které řádně a včas uplatnilo nárok podle § 5 odst. 1, před tím, než bylo o jeho nároku rozhodnuto nebo než mu bylo vyplaceno vypořádání, jsou oprávněnými osobami jeho děti, pokud jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona občany České republiky, a to každé z nich stejným dílem; to neplatí, bylo-li již vypořádání v celé výši podle § 7 vyplaceno jiným oprávněným osobám.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

2

V § 3 odst. 5 se za slova odstavce 3 vkládají slova a 4.

3

V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Nárok oprávněné osoby podle § 3 odst. 4 je nutné uplatnit písemnou žádostí (§ 6) podanou povinné osobě nejpozději do 30. června 2018, jinak nárok zaniká.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

MENU