360/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Částka: 126 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. října 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
360

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací,
ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.


        Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

„s)   v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,

t)    v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

        2.  V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se číslo „18“ nahrazuje číslem „20“.

        3.  V § 1 se za odstavec  2 vkládá nový odstavec  3, který zní:

        „(3)  Při posuzování, zda je informace tvořená informacemi spadajícími pod některou položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné, informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU