359/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.

Částka: 125 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. října 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

359

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4 a § 20 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb., se mění takto:

1

V § 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

g

náležitosti a vzor služebního odznaku celníka (dále jen služební odznak) a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem,

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

2

V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

b

služebně pracovní stejnokroj 17 tmavomodré barvy.

3

V § 2 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

4

V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

5

V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta Vyobrazené součásti služební výstroje je možné používat také ve vzájemné kombinaci..

6

V § 3 písm. a) bodu 1 se slovo čtyřmístné nahrazuje slovem pětimístné.

7

V § 3 písm. a) bodu 2 se slovo čtyřmístným nahrazuje slovem pětimístným.

8

V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 17, je vedle označení rukávovým znakem dále označen nápisem CELNÍ SPRÁVA, který tvoří

a

žlutá písmena na tmavém podkladě,

b

černá písmena na bílém podkladě,

c

černá písmena na šedém podkladě,

d

šedá písmena na bílém podkladě, nebo

e

bílá písmena na zeleném podkladě.

(3) Vyobrazení nápisů CELNÍ SPRÁVA je uvedeno v příloze č. 4 obr. 2 až 6.

9

V § 4 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) Celník, který nosí služební stejnokroj 12, je na rukávě stejnokroje označen pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních rukávovým znakem, který je tvořen nápisem CZECH REPUBLIC a vyobrazením státní vlajky České republiky. Vyobrazení označení je uvedeno v příloze č. 4 obr. 7.

(5) Celník nebo občanský zaměstnanec celní správy může být na rukávě označen též rukávovou páskou, která je bílé barvy s černým nápisem CELNÍ SPRÁVA, zelené barvy s bílým nápisem CELNÍ SPRÁVA nebo modré barvy s bílým nápisem CELNÍ SPRÁVA. Vyobrazení rukávové pásky je uvedeno v příloze č. 4 obr. 8 až 10. Nápis CELNÍ SPRÁVA na rukávové pásce může být také v provedení ve dvou řádcích.

(6) Nápis CELNÍ SPRÁVA může být doplněn mezinárodními termíny CUSTOMS - - ZOLL - DOUANE.

10

V § 5 odst. 1 se za slovo tvoří vkládají slova zvýrazňující reflexní prvky, a věta druhá se zrušuje.

11

V § 6 odstavec 2 zní:

(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 17 jsou rukávový znak a identifikační znak celní správy umístěny způsobem uvedeným v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a na zádech služebně pracovního stejnokroje 17 celníka je nápis CELNÍ SPRÁVA v barevném provedení podle § 4 odst. 2.

12

V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Rukávový znak pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních a rukávová páska jsou umístěny na levém rukávu.

13

V § 9 odst. 2 písm. c) se slovo devíti nahrazuje slovem pásem.

14

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

§ 15a

Náležitosti a vzor služebního odznaku a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem

(1) Služební odznak je kovový s tmavě modrým okružím; na služebním odznaku je v horní části vyobrazen velký státní znak České republiky, v dolní části znak Merkura, ze stran obepnutý lipovými ratolestmi. V horní části okruží je nápis CELNÍ SPRÁVA a v dolní části mezinárodní označení celní správy; v dolní části služebního odznaku je v obdélníkovém poli překrývajícím spodní část symbolu Merkura pětimístné identifikační číslo služebního odznaku. Vzor služebního odznaku je vyobrazen v příloze č. 11.

(2) Celník při prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem předkládá k nahlédnutí lícovou stranu služebního odznaku s číslem, aniž služební odznak vydá z ruky. Celník při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k celní správě umístěním služebního odznaku na levou stranu hrudi nebo zavěšením na krk tak, že je viditelná lícová strana služebního odznaku s číslem.

15

Příloha č. 1 se zrušuje.

16

Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vzory stejnokrojů

Příloha PDF (4920 kB)
17

V příloze č. 3 část s obrázkem 1b zní:

18

Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vyobrazení vnějšího označení celní správy a drobných stejnokrojových doplňků

Příloha PDF (3240 kB)
19

Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vyobrazení vzoru zvláštního barevného provedení a vzoru označení služebních vozidel celní správy

Příloha PDF (1832 kB)
20

Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která včetně nadpisu zní:

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.

Vzor služebního odznaku celní správy

Příloha PDF (1197 kB)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat do 31. prosince 2027.

2

Identifikační znak celní správy podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat i po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.

MENU