333/2017 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

Částka: 114 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. října 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 20. září 2017 Nabývá účinnosti: 13. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti: 13. září 2033

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

333

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 20. září 2017,

jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen ministerstvo) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dluhopisech). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017-2033, 2,00 % (dále také jen dluhopis, případně dluhopisy).

1

Základní popis dluhopisů:

Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí

Název: Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

Zkrácený název: ČR, 2,00 %, 33

Pořadové číslo emise: 103.

Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele

Kategorie dluhopisu: státní dluhopis

Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)

Datum počátku lhůty pro upisování emise: 11. 10. 2017

Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 13. 9. 2033

Datum emise: 13. 10. 2017

Datum splatnosti: 13. 10. 2033

Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,00 % p. a.

Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA) ISIN: CZ0001005243

Oddělená jistina – ISIN: CZ0000703616

Kupón č. 1 – ISIN: CZ0000703624

Kupón č. 2 – ISIN: CZ0000703632

Kupón č. 3 – ISIN: CZ0000703640

Kupón č. 4 – ISIN: CZ0000703657

Kupón č. 5 – ISIN: CZ0000703665

Kupón č. 6 – ISIN: CZ0000703673

Kupón č. 7 – ISIN: CZ0000703681

Kupón č. 8 – ISIN: CZ0000703699

Kupón č. 9 – ISIN: CZ0000703707

Kupón č. 10 – ISIN: CZ0000703715

Kupón č. 11 – ISIN: CZ0000703723

Kupón č. 12 – ISIN: CZ0000703731

Kupón č. 13 – ISIN: CZ0000703749

Kupón č. 14 – ISIN: CZ0000703756

Kupón č. 15 – ISIN: CZ0000703764

Kupón č. 16 – ISIN: CZ0000703772

2

Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.

3

Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen centrální depozitář). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.

4

Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen upisovatel, případně upisovatelé).

5

Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 13. 9. počínaje rokem 2018. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 13. 10. 2018 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 13. 9. 2018. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 13. 9. 2033 vylučují.

6

Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,00 % p. a. Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 13. 10. příslušného roku počínaje rokem 2018. Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

7

První výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 13. 10. 2017 (včetně tohoto dne) do 13. 10. 2018 (tento den vyjímaje). Následující výnosové období se stanoví jako roční, a to vždy od 13. 10. (včetně tohoto dne) příslušného roku do 13. 10. (tento den vyjímaje) roku následujícího počínaje rokem 2018. Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto emisních podmínek se použije zlomek dní na bázi konvence skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn, a skutečného počtu kalendářních dnů v roce [standard ACT/ACT (ICMA)]. Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.

8

Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).

9

Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů bude určován kurzem dosaženým v aukci. V případě vydání dluhopisů zápisem na majetkový účet emitenta bude emisní kurz dluhopisu určen ve výši 100 % jmenovité hodnoty.

10

Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech se dávají do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pravidly pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou (dále jen Pravidla aukcí), která se uveřejňují na internetových stránkách České národní banky a ministerstva. Primární prodej dluhopisů se provádí formou aukcí. Aukčním místem je Česká národní banka. Účastnit aukce se může pouze osoba určená emitentem nebo emitent. Další upisovatelé se mohou aukce dluhopisů zúčastnit pouze nepřímo prostřednictvím osob určených emitentem nebo prostřednictvím emitenta. Emitent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vydání nejprve na majetkový účet emitenta dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti, včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy nabyté emitentem před datem jejich splatnosti, včetně dluhopisů odkoupených emitentem, nezanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá v majetku emitenta a případně je prodá, či zda rozhodne jinak.

11

Primární prodej dluhopisů první tranše emise dluhopisů bude proveden prostřednictvím aukce pořádané dne 11. 10. 2017 Českou národní bankou dle Pravidel aukcí. O vydávání a primárním prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů následujících po první tranši emise dluhopisů rozhodne emitent a určí datum a způsob příslušných aukcí dle Pravidel aukcí. Oznámení o aukci a způsobu aukce se uveřejňují v dostatečném časovém předstihu před datem konání aukce na internetových stránkách ministerstva.

12

Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením § 7 zákona o dluhopisech vydány v menší nebo ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvětšení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů činí 50 000 000 000 Kč (slovy: padesát miliard korun českých).

13

Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hodnotě k datu 13. 10. 2033. Tímto datem končí úročení dluhopisů. Dluhopisy budou splaceny spolu s vyplacením posledního výnosu dluhopisů osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu 13. 9. 2033. Připadne-li datum splacení dluhopisů a vyplacení posledního výnosu dluhopisů na den, který není pracovním dnem, budou tyto platby provedeny bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.

14

Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto emisních podmínek vyplacení výnosů dluhopisů a splacení dluhopisů osobám, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem, výlučně v korunách českých nebo jiné měně, která bude k datu provedení příslušné platby zákonnou měnou České republiky. Na zabezpečení splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů se podílejí Česká národní banka a ministerstvo. Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena a výnosy dluhopisů budou vyplaceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí osob, které jsou k datu stanovenému těmito emisními podmínkami oprávněné vykonávat práva spojená s dluhopisem. Platebním místem je Česká národní banka, která uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení dluhopisů a vyplacení výnosů dluhopisů.

15

Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating) dlouhodobých korunových závazků k datu určení těchto emisních podmínek provedené společností Standard & Poor’s je na úrovni AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společností Fitch Ratings na úrovni A+.

16

Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.

17

Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupóny k nim vydanými se v souladu s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.

18

Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů. Údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpřístupní společně s těmito emisními podmínkami uveřejněním v českém jazyce na internetových stránkách ministerstva v části, v níž emitent uveřejňuje informace o jím vydávaných státních dluhopisech. Stejným způsobem se uveřejňují také jakákoli případná další oznámení vlastníkům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů.

19

Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, je rozhodující verze česká.

20

Dluhopisy jsou vydávány dle českého práva a zdaňování výnosu dluhopisu probíhá dle právních předpisů České republiky. Práva a povinnosti z těchto emisních podmínek a z dluhopisů vydaných na jejich základě se řídí a jsou vykládány v souladu s českým právem, bez ohledu na ustanovení kolizních norem.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.

MENU