308/2017 Sb.Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Částka: 105 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. září 2017 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 11. září 2017 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

VYHLÁŠKA
ze dne 11. září 2017
o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb


        Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12f písm. b) a d), § 13 odst. 3, § 15 odst. 7 a § 32 odst. 7 zákona:ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a)   požadavky na organizační uspořádání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zajištění ochrany majetku zákazníka,

b)   podrobnější požadavky na obchodníka s cennými papíry při vytváření, nabízení nebo distribuci investičních nástrojů,

c)   podmínky, za nichž výzkum poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry není považován za pobídku,

d)   podmínky, za nichž se má za to, že pobídka má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby,

e)   způsob, jakým obchodník s cennými papíry prokazuje zlepšení kvality poskytované služby,

f)    podrobnější požadavky na přenos přijaté pobídky ve formě úplaty nebo jiné peněžité výhody na zákazníka,

g)   podrobnější požadavky na informování zákazníků o pobídkách,

h)   podmínky, za nichž lze výhodu považovat za menší nepeněžitou výhodu,

i)    způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry a

j)    náležitosti a způsob vedení evidence investičního zprostředkovatele.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA MAJETKU ZÁKAZNÍKA [K § 12f písm. d) zákona]
§ 2 - Evidence majetku zákazníka
§ 3 - Ukládání investičních nástrojů zákazníka
§ 4 - Ukládání peněžních prostředků zákazníka
§ 5 - Používání investičních nástrojů zákazníka
§ 6 - Dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva
§ 7 - Systém správy a řízení v oblasti ochrany majetku zákazníků
ČÁST TŘETÍ - VYTVÁŘENÍ A NABÍZENÍ INVESTIČNÍHO NÁSTROJE ZÁKAZNÍKŮM [K § 12f písm. b) zákona]
§ 8 - Obchodník s cennými papíry vytvářející investiční nástroj nabízený zákazníkům
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Obchodník s cennými papíry nabízející investiční nástroj
§ 12  
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - POBÍDKY (K § 15 odst. 7 zákona)
§ 14 - Pravidla pro přijímání a poskytování pobídek
§ 15 - Pobídky ve vztahu k nezávislému investičnímu poradenství nebo obhospodařování majetku zákazníka
§ 16 - Menší nepeněžité výhody
§ 17 - Pobídky ve vztahu k výzkumu
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - DENÍK OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY A EVIDENCE INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE
§ 19 - Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry (K § 13 odst. 3 zákona)
§ 20 - Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele (K § 32 odst. 7 zákona)
§ 21 - Způsob vedení deníku obchodníka s cennými papíry a evidence investičního zprostředkovatele
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Zrušovací ustanovení
§ 23 - Účinnost
Příloha č. 1 - Náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry
Příloha č. 2 - Náležitosti evidence investičního zprostředkovatele
Zavřít
MENU