284/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. září 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 5. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
284

VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické
a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 6 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

        Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU