279/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 098 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 24. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
279

VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb.,
kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

        Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb. a vyhlášky č. 19/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 se slovo „všech“ nahrazuje slovem „obou“.

        2.  § 5 zní:

㤠5

        O nástupu odsouzeného do výkonu trestu správa věznice bezodkladně odešle hlášení soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa bydliště odsouzeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, krajskému vojenskému velitelství, pokud odsouzený podléhá jeho evidenci, u důchodců a osob pobírajících výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

        3.  V nadpisu § 6, v nadpisu § 8 a v nadpisu § 12 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddíl“.

        4.  V § 6 odst. 1 a 2, § 8 odst. 2 větě první, § 12, § 23 odst. 6, § 53 odst. 6, § 63 odst. 1 větách druhé a třetí, § 63 odst. 2 větách první a druhé, § 63 odst. 3, § 64, § 66 odst. 1, § 72 odst. 3, § 93 odst. 2 písm. a), § 100a odst. 1, § 100a odst. 2 větě první a v § 100a odst. 3 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddílu“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU