249/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. srpna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. července 2017 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
249

ZÁKON
ze dne 30. července 2017,
kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění zákona č. 298/2016 Sb.        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o registru smluv

        Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova „trestných činů“ vkládají slova „nebo činnosti Správy státních hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami“.

        2.  V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova „v § 2 odst. 1 písm. e), k), l)“ vkládá text „ , m)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o registru smluv
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU