238/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 087 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 31. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


238

VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb. a vyhlášky č. 261/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo „specifikaci“ vkládají slova „žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“.

        2.  V § 4a se v závorce pod nadpisem text „18 a 19“ nahrazuje textem „19 písm. i)“.

        3.  V § 4a se odstavec  1 zrušuje.

Dosavadní odstavce  2 až 4 se označují jako odstavce  1 až 3.

        4.  V § 4a se za odstavec  2 vkládá nový odstavec  3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

        „(3)  V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje další náležitosti individuálního vzdělávacího plánu vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných21).

_______________________________
21)
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.

Dosavadní odstavec  3 se označuje jako odstavec  4.

        5.  V § 4a odst. 4 se slovo „osobní“ zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ve školní matrice“.

        6.  V § 6 odst. 6 se slova „a pátek, které předcházejí Velikonočnímu pondělí“ nahrazují slovy „předcházející Velkému pátku“.

        7.  V § 11 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.“.

        8.  § 12 včetně nadpisu zní:


㤠12

Postup při podání přihlášky pro první kolo
přijímacího řízení
(K § 64 zákona)

        Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.“.

        9.  V § 13 nadpis zní: „Pozvánka k přijímací zkoušce a náhradní termín“.

        10.  V § 13 odstavce  1 a 2 znějí:

        „(1)  Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v prvním kole zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním a pro náhradní termín nejpozději 7 dnů před jeho konáním.

        (2)  Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje zejména obor vzdělání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení, místo a čas konání přijímací zkoušky, obsah a formu přijímací zkoušky, seznam povolených pomůcek.“.

        11.  V § 13 se odstavce  3 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavec  6 se označuje jako odstavec  3.

        12.  Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

㤠13a

Školní přijímací zkouška
(K § 64 zákona)

        (1)  Rozhodne-li ředitel školy o konání školní přijímací zkoušky, stanoví termín a místo konání, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

        (2)  Termíny konání školní přijímací zkoušky se nesmí časově překrývat s termíny jednotné zkoušky.“.

        13.  V § 14 odstavec  1 zní:

        „(1)  Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup

a)   pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a

b)   kritéria přijímacího řízení.“.

        14.  V § 15 odst. 1 se slovo „veřejnosti“ nahrazuje slovem „veřejně“.

        15.  § 15a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5b zní:


㤠15a

Zápisový lístek
(K § 64 zákona)

        Pro náležitosti zápisového lístku se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání5b).

_______________________________
5b)
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.“.

        16.  Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:

㤠16a

Další pravidla řízení o přijetí
ke střednímu vzdělávání
(K § 64 zákona)

        Pro předávání údajů z přihlášek a předávání údajů ze záznamových archů Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, způsob nakládání se zkušební dokumentací, průběh jednotné zkoušky a bezpečnostní pravidla jednotné zkoušky se použijí obdobně ustanovení vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání5b).“.

        17.  V § 18 písm. e) se slova „večerní,“ a „distanční“ zrušují.

        18.  V § 23 odstavce  1 a 2 znějí:

        „(1)  Odborná praxe se uskutečňuje v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem nebo akreditovaným vzdělávacím programem ve školách, ve školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

        (2)  Odbornou praxi žáků vyučuje učitel odborných předmětů a učitel praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob lze provádět za vedení a dozoru instruktorů.“.

        19.  V § 26 odst. 1 se slova „na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby“ zrušují.

        20.  V § 26 odst. 2 se slova „na základě vlastního podnětu nebo na základě podnětu ostatních vyučujících“ zrušují.

        21.  V § 27 odst. 3 a 5 se slova „do 30. září“ nahrazují slovy „do posledního pracovního dne měsíce října“.

        22.  V § 30 odst. 1 se slovo „program“ nahrazuje slovy „obsahovou náplň“ a za slovo „předmětu“ se vkládají slova „nebo modulu“.

        23.  V § 30 odst. 1 písm. a) se za slovo „předmětu“ vkládají slova „nebo modulu“.

        24.  V § 30 odst. 4 se za slovo „předmětu“ vkládají slova „nebo modulu“.

        25.  V § 31 odst. 4 se za slovo „předmětu“ vkládají slova „nebo modulu“.

        26.  V § 34 odst. 2 se za slovo „předmětů“ vkládají slova „nebo modulů“.

        27.  V § 35 odst. 3 se za slova „sboru České republiky“ vkládají slova „ , Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby“.

        28.  V § 35a odst. 1 se za slovo „předmětů“ vkládají slova „nebo modulů“.

        29.  V § 42 odst. 1 se slova „nebo studenti“ zrušují.

        30.  V příloze č. 2 se doplňuje text

„Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu.

Věková skupina
žáků a studentů, hlavní

a doplňková jídla

Druh a množství vybraných potravin v g na žáka nebo studenta a den

Vejce

Mléko
tekuté

Mléčné
výr.

Tuky
volné

Cukr
volný

Zelenina
celkem

Ovoce
celkem

Brambory

Luštěniny

15 - 18 r. oběd

15

250

45

12

13

114

90

160

15

15 - 18 r. celodenní
stravování

25

400

210

35

40

370

290

250

30".Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.


Ministr:

Chovanec v. r.

Zavřít
MENU