238/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 087 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 31. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
238

VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., vyhlášky č. 21/2010 Sb. a vyhlášky č. 261/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 2 písm. c) se za slovo „specifikaci“ vkládají slova „žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,“.

        2.  V § 4a se v závorce pod nadpisem text „18 a 19“ nahrazuje textem „19 písm. i)“.

        3.  V § 4a se odstavec  1 zrušuje.

Dosavadní odstavce  2 až 4 se označují jako odstavce  1 až 3.

        4.  V § 4a se za odstavec  2 vkládá nový odstavec  3, který včetně poznámky pod čarou č. 21 zní:

        „(3)  V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje další náležitosti individuálního vzdělávacího plánu vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných21).

_______________________________
21)
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU