235/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka: 086 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 27. července 2017 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


235

VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 směrnice 2002/24/ES , o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS , ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2002/24/ES “)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

_______________________________
12)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

        2.  V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „příloze II kapitole A směrnice 2003/37/ES , o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS , ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2003/37/ES “)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

_______________________________
13)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

        3.  V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 odst. 7 a čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/24/ES “ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

        4.  V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „čl. 2 písm. a) a čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/37/ES “ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

        5.  § 7 včetně nadpisu zní:


㤠7

Vozidla, systémy, konstrukční části
a samostatné technické celky,
na které se nepoužijí příslušné předpisy
Evropské unie
(K § 16 odst. 9 zákona)

        Příslušné předpisy Evropské unie se nepoužijí na

a)   silniční vozidla kategorií M, N a O zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku,

b)   silniční vozidla podkategorie LZ,

c)   zvláštní vozidla kategorií T4.1, T4.2, C, R a S,požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a dále zvláštní vozidla podkategorií  SS a SN,

d)   vozidla kategorie Z, nebo

e)   systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro vozidla podle písmen  a) až d).“.

        6.  V § 8 odstavec  1 zní:

        „(1)  Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O. To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12). To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se přiměřeně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

        7.  V § 8 odst. 2 se za slovo „se“ vkládá slovo „přiměřeně“ a zároveň se slovo „obdobně“ zrušuje.

        8.  V § 9 odst. 1 se za slovo „schvalování“ vkládá slovo „silničních“.

        9.  V § 9 se odstavce  2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce  1.

      10.  V § 11 odst. 1 se za slovo „výroby“ vkládá slovo „silničních“.

      11.  V § 11 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

      12.  V § 11 se odstavec  3 zrušuje.

      13.  V § 12 se odstavce  2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce  1.

      14.  V § 13 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

      15.  V § 13 se odstavec  3 zrušuje.

      16.  V § 14 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

      17.  V § 14 se odstavec  3 zrušuje.

      18.  V § 15 odst. 1 se za slovo „vozidla“ vkládají slova „kategorií M, N a O“.

        19.  V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

        20.  V § 16 se odstavec  3 zrušuje.

        21.  V § 17 odst. 1 se za slovo „vozidel“ vkládají slova „kategorií M, N a O a vozidel podle § 7“ a slovo „silničním“ se zrušuje.

        22.  V § 17 odst. 2 se slovo „silničních“ zrušuje.

        23.  V § 18 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

        24.  V § 18 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

        25.  V § 19 se doplňují odstavce  4 a 5, které znějí:

        „(4)  Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro silniční vozidla kategorií M, N a O, vozidla podle § 7 a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel.

        (5)  Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace a způsob rozšíření a revize schválení typu při schvalování mezinárodního typu jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.“.

        26.  V § 20 odst. 1 se text " , O a L“ nahrazuje textem „a O“.

        27.  V § 20 se odstavec  2 zrušuje.

Dosavadní odstavec  3 se označuje jako odstavec  2.

        28.  V § 20 odst. 2 se slova " , pro vozidla kategorie L v čl. 7 a v příloze IV směrnice 2002/24/ES , pro vozidla kategorií T, C, R a S v čl. 6 a v příloze III směrnice 2003/37/ES “ zrušují.

        29.  § 21 zní:


㤠21

        (1)  Značka schválení typu se umisťuje na všechna silniční vozidla kategorií M, N a O, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O; to neplatí pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich konstrukční části a samostatné technické celky.

        (2)  Značka schválení typu se při schvalování mezinárodního typu umisťuje na všechny konstrukční části vozidel a samostatné technické celky vozidel a je uvedena v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

        (3)  Značka schválení typu vozidel podle § 7, jejich konstrukčních částí a samostatných technických celků se umisťuje na všechna vozidla, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

        30.  V § 22 se odstavce  2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce  1.

        31.  Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:


㤠22a

Schvalování neharmonizovaného typu
(K § 16 odst. 9 zákona)

        (1)  Při schvalování neharmonizovaného typu se přiměřeně použije

a)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

b)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

c)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

d)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky.

        (2)  Při schvalování neharmonizovaného typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro vozidla podle § 7 se rovněž přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce.

        (3)  Předpisy podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro stanovení

a)   způsobu zajištění shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem,

b)   rozsahu a obsahu technické dokumentace,

c)   způsobu ověření shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem a

d)   rozsahu a způsobu ověření technických požadavků.“.

        32.  V § 23 odstavec  3 zní:

        „(3)  Pro určení kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků se přiměřeně použije

a)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), je-li ověřováno

1.   při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie L,

2.   při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, nebo

b)   přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno

1.   při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie T, C, R a S,

2.   při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky,

c)   příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky.“.

        33.  V § 23 se odstavce  4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec  7 se označuje jako odstavec  4.

        34.  Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠27a

Rozsah zkoušek
prováděných výrobcem tachografů
[K § 28 odst. 1 písm. d) zákona]

        Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontroly tachografů14) nejméně jednou za 2 roky.

_______________________________
14)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

        35.  V § 29 odst. 6 se za slova „zkapalněným zemním plynem“ vkládají slova „nebo vodíkem“.

        36.  V § 33 odstavec  1 zní:

        „(1)  Pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorie Z, která nejsou uvedena v příloze č. 13 k této vyhlášce, se přiměřeně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

        37.  V § 33 odst. 2 se slova „kategorií SS a SN“ nahrazují slovy „podkategorií SS a SN a některých zvláštních vozidel kategorie Z“.

        38.  V § 36 odst. 3 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 5“.

        39.  V § 38 odst. 5 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

        40.  V § 38 odst. 6 se text „SS a S“ nahrazuje textem „S a podkategorie SS“.

        41.  V § 38 odst. 6 písm. b) se slova „kategorií SS a S“ nahrazují slovy „kategorie S a podkategorie SS“.

        42.  V § 39 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slovo „výšky“ zrušuje.

        43.  V § 39 odst. 4 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

        44.  Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Seznam směrnic Evropské unie
Příloha PDF (202 kB) ".


        45.  Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Kategorie silničních a zvláštních vozidel
Příloha PDF (280 kB) ".


        46.  V příloze č. 3 bod 2 zní:

"2. Tabulka platných směrnic Evropské unie:

Položka

Směrnice Evropské unie

Harmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění harmonizovaných technických požadavků

Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu

Vzor osvědčení o schválení typu

Značka schválení typu

Hladina akustického tlaku a výfukový systém

70/157/EHS

Příloha I, II a III

Dodatek 1 přílohy I a II

Dodatek 2 přílohy I a II

Příloha II

Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy

91/671/EHS

Článek 2

-

-

-

Montáž a použití omezovačů rychlostí

92/06/EHS

Článek 2 až 5

-

-

-

Pneumatiky

92/23/EHS

Příloha I, II, IV, V a VI

Dodatek 1 a 3 Přílohy I a dodatek 1 přílohy III

Dodatek 2 a 4 Přílohy I a dodatek 2 přílohy III

Příloha I

Vozidla s ukončenou životností

2000/53/ES

Příloha II

-

-

-

Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

2005/64/ES

Článek 6 a příloha I, IV, V

Příloha II

Příloha III

-

Emise klimatizačních systémů

2006/40/ES

Článek 6 a příloha

-

-

-

Dovybavení zrcátky

2007/38/ES

Článek 3

-

-

-

Rámec pro schvalování

2007/46/ES

Příloha II, IV, IX

Příloha III

Příloha VI

Článek 19, dodatek přílohy VII“.        47.  V příloze č. 3 bodu 7 se druhá věta zrušuje.

        48.  V příloze č. 3 se bod 13 zrušuje.

        49.  Příloha č. 4 se zrušuje.

        50.  Příloha č. 5 zní:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy
Příloha PDF (265 kB) ".


        51.  Příloha č. 6 se zrušuje.

        52.  V příloze č. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

        53.  Příloha č. 9 zní:

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Způsob a forma předání údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel
Příloha PDF (196 kB) ".


        54.  V příloze č. 10 bodu 6 se věty druhá a poslední zrušují.

        55.  V příloze č. 11 se na konec nadpisu přílohy doplňují slova „nebo vodíkem“.

        56.  V příloze č. 11 bodu 2 písmeno a) zní:

„a)   bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě dopravní nehody,“.

        57.  V příloze č. 11 se na konci bodu 4 doplňují věty „Vozidlo přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže u H2 je obvykle 15 let.“.

        58.  V příloze č. 12 části A bodu 10 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

        59.  V příloze č. 12 části B bodě 3 se slova „kategorií T a SS“ nahrazují slovy „kategorie T a podkategorie SS“.

        60.  V příloze č. 12 části C bodu 10 se slova „směrnice 2002/24/ES “ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

        61.  V příloze č. 12 části D bod 1 zní:

        „1. Vozidla kategorie M, N, O, L, T, C, R nebo S mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji a zařízeními, která jsou pro daný druh a kategorii vozidla stanovena na základě technických požadavků platných v době výroby vozidla nebo technických požadavků pozdějších, včetně požadavků na jejich počet a zapojení. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3 této vyhlášky, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), pro traktory a jejich přípojná vozidla přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), pojízdné pracovní stroje v příloze č. 13 této vyhlášky, další zvláštní vozidla v příloze č. 6 této vyhlášky.“.

        62.  V příloze č. 12 části D bodu 2 se slovo „na“ zrušuje.

        63.  V příloze č. 12 části E se na konci bodu 3 doplňují věty „Zvláštní výstražné zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti musí být zapojeno tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovalo vždy jako celek, a to buďto automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Návod k obsluze pro konečného uživatele musí obsahovat informace o používání zvláštního výstražného zařízení.“.

        64.  V příloze č. 12 části F bodu 2 se slovo „kapacitu“ nahrazuje slovem „kategorii“.

        65.  V příloze č. 12 části F bodu 4 se věta druhá nahrazuje větou „U dvojité montáže kol musí být ventily pro huštění vnitřní pneumatiky a kola uspořádány tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace.“.

        66.  V příloze č. 12 části G se doplňují body 8 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 znějí:

        „8. Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musí být dovybavena omezovači rychlosti, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující montáž a použití omezovačů rychlosti15).

        9. Vozidla kategorie M1 a N1, třídy I musí být z pohledu emisí z klimatizačních systémů vybavena tak, jak stanoví předpis Evropské unie upravující emise z klimatizačních systémů motorových vozidel16).

      10.  Vozidla kategorie N2 a N3 musí být dovybavena zrcátky, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující vybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky17).

_______________________________
15)
Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství.
16)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS .
17)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky.“.

        67.  V příloze č. 12 části I bodu 3 se slova „směrnicí 2009/61/ES “ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        68.  V příloze č. 13 nadpis zní:

Technické požadavky na konstrukci vozidel
kategorie Z a podkategorií SS a SN
“.

        69.  V příloze č. 13 ve skupinovém nadpisu se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

        70.  V příloze č. 13 bodu 1 se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

        71.  V příloze č. 13 bodu 3 se text „4,00 t“ nahrazuje textem „8,00 t“.

        72.  V příloze č. 13 bodu 4 se slova „směrnici 76/432/EHS “ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

        73.  V příloze č. 13 bodu 5 se text „nouzové brzdění s - = 0,15v + v2/115“ nahrazuje textem „nouzové brzdění s - = 0,15v + 2v2/115“.

        74.  V příloze č. 13 bodu 7 se slova „2009/66/ES “ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        75.  V příloze č. 13 bodu 11 se slova „směrnice 2009/63/ES , příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13),“.

        76.  V příloze č. 13 bodu 13 se slovo „směrnicí“ nahrazuje slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“ a text „2009/64/ES “ se zrušuje.

        77.  V příloze č. 13 bodu 24 se text „2009/59/ES , 2009/144/ES “ zrušuje a text „směrnicí 2008/2/ES “ se nahrazuje slovy „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        78.  V příloze č. 13 bodu 48 se slova „směrnice 2009/64/ES “ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        79.  V příloze č. 13 bodu 57 se slova „směrnice 2009/63/EHS , příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        80.  V příloze č. 13 bodu 58 se slova „technického předpisu 76/432/EHS “ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

        81.  V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „technického předpisu 93/14/EHS , o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

        82.  V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS , zkouška“ nahrazují slovem „Zkouška“.

        83.  V příloze č. 13 bodu 59 se slova „technickém předpisu 2009/66/ES “ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        84.  V příloze č. 13 bodu 62 se text „2009/61/ES , 2009/68/ES “ nahrazuje slovy „a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        85.  V příloze č. 13 bodu 63 se slova „směrnicí 2009/64/ES “ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        86.  V příloze č. 13 bodu 64 se slova „2009/63/ES , příloha V“ nahrazují slovy „nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        87.  V příloze č. 13 bodu 76 se slova „směrnicí 2009/144/ES příloha II“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        88.  V příloze č. 13 bodu 76 se slova „technického předpisu 80/720/EHS “ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

        89.  V příloze č. 13 bodu 77 se slova „technického předpisu 97/24/ES “ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

        90.  V příloze č. 13 bodu 79 se za slova „trakčního vedení“ vkládají slova „ , elektromotory napájenými z baterií v kombinaci s napájením z troleje“.

        91.  V příloze č. 13 bodu 82 se slova „kategorií SS, SN a Z“ nahrazují slovy „kategorie Z a podkategorií SS a SN“.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 53, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna  2018.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.

Zavřít
MENU