217/2017 Sb.Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

Částka: 080 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. července 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
217

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu,
bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti


        Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 písm. a), b), c) a f) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., (dále jen „zákon“):ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tímto nařízením se stanoví

a)   technické požadavky na zabezpečení přechovávaných zbraní a střeliva,

b)   množství černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek, které je podle § 69 odst. 2 zákona podnikatel v oboru zbraní a střeliva oprávněn přechovávat za účelem prodeje,

c)   technické požadavky na zabezpečení a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami,

d)   prostory, ve kterých černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovány být nesmí,

e)   technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště,

f)    technické požadavky na elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště,

g)   minimální technické a organizační požadavky na další opatření k zabezpečení muničního skladiště a

h)   stavební a technické požadavky na muniční skladiště a požadavky na způsob uložení munice.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   rizikovou událostí událost představující riziko pro zabezpečovaný materiál z hlediska možného přístupu neoprávněné osoby nebo působení jiného nežádoucího jevu, který může představovat riziko z hlediska nebezpečných vlastností zabezpečovaného materiálu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Použití technických norem
ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ PŘECHOVÁVANÝCH ZBRANÍ A STŘELIVA
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - NAKLÁDÁNÍ S ČERNÝM LOVECKÝM PRACHEM, BEZDÝMNÝM PRACHEM A ZÁPALKAMI
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - MUNIČNÍ SKLADIŠTĚ
§ 10 - Skladování munice s inertními střelami nebo inertní munice
§ 11 - Technické požadavky na zabezpečení muničního skladiště
§ 12 - Uzamčení muničního skladiště
§ 13 - Elektronické zabezpečovací zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště
§ 14 - Další opatření k zabezpečení muničního skladiště
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Stavební a technické požadavky na muniční skladiště
§ 19  
§ 20 - Prevence rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu uložené munice
§ 21 - Požadavky na způsob uložení munice
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
§ 23 - Přechodné ustanovení
§ 24 - Závěrečné ustanovení
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26 - Účinnost
Příloha - Největší dovolená množství černého prachu, bezdýmného prachu a zápalek určených k prodeji přechovávaných v provozovně podnikatele v bytových domech a stavbách pro obchod
Zavřít
MENU