215/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

Částka: 078 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. července 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. července 2017 Nabývá účinnosti: 18. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
215

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti


        Vláda nařizuje podle § 181 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb.:


§ 1

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výjimky z vízové povinnosti a výjimky z osvobození od vízové povinnosti.


§ 2

        Držitelé platných diplomatických pasů nepodléhají vízové povinnosti pro pobyty na území České republiky, jejichž celková délka nepřekročí 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů,

a)   pokud byl takový pas vydán zemí uvedenou v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění, ačkoliv jeho držitel není státním příslušníkem této země, nebo

b)   stanoví-li tak mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.


§ 3

        (1)  Držitelé platných cestovních dokladů Organizace spojených národů „Laissez-Passer“ vydávaných podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, která byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, a podle Úmluvy o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, která byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 21. listopadu 1947, nepodléhají vízové povinnosti pro pobyty na území České republiky, jejichž celková délka nepřekročí 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů. Držitelé těchto cestovních dokladů, kteří jsou akreditováni u zastupitelských úřadů Organizace spojených národů v České republice, mohou přicestovat a pobývat na území České republiky po dobu svého služebního přidělení bez víz.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Účinnost
Zavřít
MENU