213/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Částka: 077 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 12. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
213

VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2017,
kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon
o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 27 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), k provedení § 4 odst. 5, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 17 odst. 3 a § 19 odst. 4 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství a lesnictví nebo ekologie a ochrana životního prostředí nebo řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělských nebo přírodních věd,“.

        2.  V § 1 odst. 3 se slova „osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu“ nahrazují slovy „statutární orgán nebo jeho zástupce odpovědný za zabezpečení požadavků vyplývajících z § 11 až 20 zákona“.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „uvedených v žádosti podle § 4 zákona“ nahrazují slovem „rostlin“.

        4.  V § 2 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   v případě genetických zdrojů mikroorganismů technické vybavení pro konzervaci pomocí kryoprezervace nebo lyofilizace. V případě, že genetický zdroj mikroorganismu nelze uchovat použitím kryoprezervace nebo lyofilizace, uvede žadatel v žádosti jiný způsob snížení jeho metabolické aktivity a doloží uložení sbírkové položky minimálně ve dvou oddělených nezávislých technických zařízeních. Jako záložní nezávislé zařízení může sloužit centrální laboratoř pověřené osoby nebo laboratoř jiné právnické osoby. V případě, že u genetického zdroje nelze snížit metabolickou aktivitu, uvede žadatel metodu jeho bezpečného uchování při běžné teplotě a příslušné technické zařízení.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU