211/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 27. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


211

VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek
v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 4a odst. 7 veterinárního zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, se mění takto:

        1.  V § 3 odstavec  1 zní:

        „(1)  Výrobce pasů opatří pasy

a)   průhlednou přilnavou folií tak, aby jí bylo možno zapečetit oddíl III pasu,

b)   10 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu  V pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení, a

c)   16 kusy průhledných přilnavých folií tak, aby jimi bylo možno zapečetit údaje v oddílu VII, VIII a IX pasu, jsou-li ve formě nálepky, pokud při odstranění nálepky nedojde k jejímu zničení.“.

        2.  § 5 se včetně nadpisu zrušuje.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Zavřít
MENU