210/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 076 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. července 2017 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 26. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


210

VYHLÁŠKA
ze dne 26. června 2017,
kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb. a vyhlášky č. 17/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec  5 včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:

        „(5)  Provozovatel stravovacích služeb používá při poskytování dietního stravování receptury schválené

a)   nutričním terapeutem9),

b)   lékařem se specializovanou způsobilostí10) v oboru

1.   praktické lékařství pro děti a dorost,

2.   dětské lékařství,

3.   vnitřní lékařství,

4.   všeobecné praktické lékařství,

5.   endokrinologie a diabetologie, nebo

6.   gastroenterologie, nebo

c)   lékařem se zvláštní specializovanou způsobilostí10) v oboru

1.   hygiena dětí a dorostu,

2.   hygiena výživy a předmětů běžného užívání,

3.   dětská endokrinologie a diabetologie, nebo

4.   dětská gastroenterologie a hepatologie.

_______________________________
9)
§ 15 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
10)
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.“.

        2.  V § 3 se na konci odstavce  6 doplňuje věta „Jiné stravovací služby poskytované dětem, žákům a studentům musí odpovídat výživovým normám stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo výživovým požadavkům podle vyhlášky o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních11).“.

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

_______________________________
11)
Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.“.

        3.  V § 5 se za odstavec  3 vkládá nový odstavec  4, který zní:

        „(4)  Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak.“.

Dosavadní odstavec  4 se označuje jako odstavec  5.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministr:
prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.

Zavřít
MENU