198/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


198

ZÁKON
ze dne 7. června 2017,
kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv,
ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se za odstavec  6 vkládá nový odstavec  7, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

        „(7)  Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6).

_______________________________
6)
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, vyhlášená pod č. 10/2010 Sb.m.s.“.

Dosavadní odstavce  7 až 9 se označují jako odstavce  8 až 10.

        2.  Za § 21b se vkládá nový § 21c, který zní:

㤠21c

        (1)  Při sledování naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6) se ochránce zabývá systematicky problematikou práv osob se zdravotním postižením a za tím účelem zejména

a)   podporuje naplňování práv osob se zdravotním postižením a navrhuje opatření směřující k jejich ochraně,

b)   provádí výzkum,

c)   zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a

d)   zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými zahraničními a mezinárodními subjekty.

        (2)  Při plnění úkolů podle odstavce  1 se použijí přiměřeně § 15 a 16.

        (3)  V případě nesplnění povinnosti poskytnout součinnost vyplývající z § 15 nebo 16 může ochránce o této skutečnosti informovat veřejnost včetně jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem povinného orgánu.“.

        3.  Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

㤠25a

        (1)  Ochránce k plnění úkolů podle § 21c zřizuje poradní orgán pro spolupráci při monitorování provádění mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením6).

        (2)  Členy poradního orgánu jsou osoby se zdravotním postižením a osoby hájící jejich práva a zájmy. Členy poradního orgánu jmenuje ochránce po projednání s organizacemi osob se zdravotním postižením.

        (3)  Podrobnosti o organizaci a úkolech poradního orgánu upravuje jeho statut, který vydá ochránce.“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Zavřít
MENU