190/2017 Sb.Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2017 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 28. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2017
k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. f) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 64/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity,

b)   uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů a výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity,

c)   délku období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, a

d)   požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity nebo výhledu vývoje likvidity.


§ 2

Požadavky na zpracovatele

        Zpracovatelem, který sestavuje výkaz stavu likvidity nebo výhled vývoje likvidity, může být

a)   statutární auditor nebo auditorská společnost, jsou-li oprávněni provádět auditorskou činnost podle zákona upravujícího činnost auditorů,

b)   znalec zapsaný do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle zákona upravujícího činnost znalců s oprávněním pro obor Ekonomika, odvětví Účetní evidence nebo znalecký ústav zapsaný do seznamu znaleckých ústavů vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle zákona upravujícího činnost znalců s oprávněním k výkonu znalecké činnosti pro obor Ekonomika, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Požadavky na zpracovatele
§ 3 - Sestavování podle úplných podkladů
§ 4 - Návaznost na účetní předpisy
§ 5 - Výkaz stavu likvidity
§ 6 - Datum posouzení likvidity
§ 7 - Zdroj údajů
§ 8 - Strana majetku
§ 9 - Strana závazků
§ 10 - Závazky v koncernu a podřízené závazky
§ 11 - Sporné závazky a započtení
§ 12 - Dodatečné disponibilní prostředky
§ 13 - Způsob sestavování výkazu stavu likvidity
§ 14 - Výhled vývoje likvidity
§ 15 - Období posouzení likvidity
§ 16 - Zdroj údajů
§ 17 - Způsob sestavení věrohodného výhledu
§ 18 - Vztahy v koncernu
§ 19 - Způsob sestavování výhledu vývoje likvidity
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Uspořádání a označování položek výkazu stavu likvidity
Příloha č. 2 - Uspořádání a označování položek výhledu vývoje likvidity
Zavřít
MENU