149/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 052 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


149

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),
ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

        1.  Poznámky pod čarou č. 1 a 2 znějí:

_______________________________
1)
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES , pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.“.

        2.  V § 2 písmeno l) zní:

„l)   obalovým prostředkem výrobek, z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal přepravní přímo vyroben nebo který je součástí obalu sestávajícího z více částí,“.

        3.  V § 2 se doplňují písmena m) a n), která včetně poznámky pod čarou č. 33 znějí:

„m)   plastovou odnosnou taškou nákupní taška s držadly nebo bez nich poskytovaná spotřebiteli v místě prodeje výrobků, která je vyrobena z polymerů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 33), k nimž mohou být přidány přísady nebo další látky, a které jsou schopny plnit funkci hlavní strukturní složky nákupních tašek,

n)   velmi lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.

_______________________________
33)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 , nařízení Komise (ES) č. 1488/94 , směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS , 93/67/EHS , 93/105/ES a 2000/21/ES .“.

        4.  V § 3 se doplňuje odstavec  3, který zní:

        „(3)  Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.“.

        5.  V § 9 odst. 10 se slovo „nápoje12)“ nahrazuje slovy „stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky“ a slova „stejné nápoje“ se nahrazují slovy „nápoje náležející do uvedených skupin“.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

        6.  V § 23 odst. 1 písm. b) se slova „v rozsahu stanoveném v příloze č. 4 k tomuto zákonu“ zrušují.

        7.  V § 23 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Autorizovaná společnost ohlašuje Ministerstvu životního prostředí údaje podle odstavce  1 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona upravujícího integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.“.

Dosavadní odstavce  2 a 3 se označují jako odstavce  3 a 4.

        8.  V § 23 se doplňuje odstavec  5, který zní:

        „(5)  Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidence množství obalů a množství odpadů z obalů a způsobu jejich využití podle odstavce  1 písm. b) a rozsah ohlašovaných údajů z této evidence.“.

        9.  V § 30 odstavce  4 až 6 znějí:

        „(4)  U nedoplatku na registračních a evidenčních poplatcích vzniká úrok z prodlení ve výši 0,1  %.

        (5)  Výnos registračních a evidenčních poplatků je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.

        (6)  Správcem registračních a evidenčních poplatků je Státní fond životního prostředí České republiky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu daňového subjektu. O prominutí úroku z prodlení rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.“.

Poznámky pod čarou č. 21 a 22 se zrušují.

        10.  V § 32 písm. g) se text „§ 23 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 23 odst. 3“.

        11.  Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

㤠41a

        Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje Generální ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního prostředí ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou členy Evropské unie:

a)   identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to jméno nebo obchodní firmu, popřípadě název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b)   datum dovozu,

c)   hrubou a čistou hmotnost zásilky,

d)   zbožový kód,

e)   druh a počet nákladových kusů,

f)    popis zboží,

g)   stát, z něhož byl obal dovezen, a

h)   měrnou jednotku a její počet.“.

        12.  V § 44 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňuje text „odst. 1“.

        13.  V § 44 odst. 3 písm. q) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

        14.  V § 44 se doplňuje odstavec  5, který zní:

        „(5)  Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že poskytne v místě prodeje výrobků spotřebiteli plastovou odnosnou tašku jinak než způsobem uvedeným v § 3 odst. 3.“.

        15.  V § 45 písm. a) se slova „nebo podle odstavce  4“ nahrazují slovy „ , podle odstavce  4 nebo  5“.

        16.  V § 50 se na konci textu odstavce  2 doplňuje text „a § 23 odst. 5“.

        17.  Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu
Příloha PDF (273 kB) “.


        18.  Příloha č. 4 se zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

        1. Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2018, se použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2017 i tehdy, jsou-li tyto údaje ohlašovány po 31. prosinci 2017.

        2. Ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2018, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2018.

        3. Pro poplatkové povinnosti u registračních a evidenčních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

        4. Při správě placení registračních a evidenčních poplatků podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona zaplaceny, se použije § 30 odst. 6 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Státní fond životního prostředí České republiky předá celnímu úřadu nezbytné údaje o těchto nezaplacených poplatcích do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Čl. III

Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6 až 8, 10, 12 až 16 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
Zavřít
MENU