141/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. května 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 9. května 2017 Nabývá účinnosti: 1. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
141

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2017,
kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti
příjemce potravin v místě určení


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 2 až 4 zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena d) až f).

        2.  V § 1 se odstavec  4 zrušuje.

        3.  V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „a) až g)“ nahrazuje textem „a) až e)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU