141/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. května 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 9. května 2017 Nabývá účinnosti: 1. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


141

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2017,
kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti
příjemce potravin v místě určení


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se písmena d) a e) včetně poznámek pod čarou č. 2 až 4 zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena d) až f).

        2.  V § 1 se odstavec  4 zrušuje.

        3.  V § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „a) až g)“ nahrazuje textem „a) až e)“.

        4.  V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se text „písm. h)“ nahrazuje textem „písm. f)“.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Zavřít
MENU