116/2017 Sb.Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. dubna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 7. dubna 2017 Nabývá účinnosti: 28. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


116

VYHLÁŠKA
ze dne 7. dubna 2017
o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy
za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 36 odst. 4 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspory související s přerušením drážní dopravy a způsob jejich určení.


§ 2

Náklady náhradní dopravy

        (1)  Nákladem přímo souvisejícím se zabezpečováním náhradní dopravy je nabídková cena za poskytování náhradní dopravy, pokud byla náhradní doprava zadána v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

        (2)  Nebyla-li náhradní doprava zadána podle odstavce 1, jsou náklady náhradní dopravy nákladové položky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které jsou dopravcem náhradní dopravy vynaloženy a přímo souvisejí se zabezpečováním náhradní dopravy, s výjimkou nákladů, které nelze zahrnout do ekonomicky odůvodněných nákladů pro úhradu kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících podle vyhlášky o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. Přiměřený zisk dopravce náhradní dopravy v tomto případě nesmí překročit 5 % součtu hodnot ostatních kategorií nákladů náhradní dopravy.


§ 3

Úspory za přerušenou dopravu na dráze

        (1)  Úsporami za přerušenou dopravu na dráze je rozdíl hodnot nákladových položek v situaci, kdy by dráha byla provozována v plném rozsahu podle jízdního řádu stanoveného provozovatelem dráhy, oproti situaci při přerušení dopravy na dráze.

        (2)  Úsporami za přerušenou dopravu na dráze jsou nákladové položky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

        (3)  Celkové úspory související s přerušením drážní dopravy se stanoví jako součet rozdílových hodnot kategorií úspor podle odstavců 1 a 2.


§ 4
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti pátnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 116/2017 Sb.

Náklady náhradní dopravy


Náklady náhradní dopravy jsou:

1.   Pohonné hmoty a oleje

2.   Přímý materiál a energie

3.   Opravy a údržba vozidel

4.   Odpisy dlouhodobého majetku

5.   Pronájem a leasing vozidel

6.   Mzdové náklady

7.   Pojistné na sociální a zdravotní pojištění

8.   Cestovné

9.   Úhrada za použití infrastruktury

10.   Daň silniční

11.   Mýto

12.   Pojistné (zákonné, havarijní)

13.   Ostatní přímé náklady

14.   Ostatní služby

15.   Provozní režie

16.   Správní režie

17.   Přiměřený zisk dopravce náhradní dopravy


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 116/2017 Sb.

Úspory související s přerušením drážní dopravy


Úspory související s přerušením drážní dopravy jsou:

1.   Trakční energie a palivo

2.   Netrakční energie a palivo

3.   Přímý materiál a energie

4.   Opravy a údržba vozidel

5.   Odpisy dlouhodobého majetku

6.   Pronájem a leasing vozidel

7.   Mzdové náklady

8.   Pojistné na sociální a zdravotní pojištění

9.   Cestovné

10.   Úhrada za použití dopravní cesty

11.   Úhrada za použití ostatní infrastruktury

12.   Ostatní přímé náklady

13.   Ostatní služby

14.   Provozní režie

15.   Správní režie


Zavřít
MENU