112/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. dubna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 29. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


112

VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku,
které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 176 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:


Čl. I

        V § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, odstavec  2 zní:

        „(2)  Paušální částka podle odstavce  1 se ve zvláště složitých případech nebo v případech, kdy byl přibrán znalec z jiného oboru než oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje o 2 500 Kč. Pokud byl přibrán znalec z oboru dopravy nebo zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce  1 o 5 000 Kč. Pokud bylo přibráno více znalců, částky za znalce se sčítají. Paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce může činit nejvýše 10 000 Kč.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

        Náklady řízení zahájených a pravomocně neskončených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadních právních předpisů.


Čl. III
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Ministr:

Chovanec v. r.

Zavřít
MENU