80/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 10. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


80

VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření
k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru
a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 58 odst. 5 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, se mění takto:

        1.  V nadpisu § 5 se slova „Náležitosti a vzory“ nahrazují slovem „Vzor“ a slova „a vrchního státního dozoru“ se zrušují.

        2.  V § 5 odst. 1 úvodní větě a v odstavci  2 se slova „a vrchního státního dozoru“ zrušují.

        3.  V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „nebo vrchního státního dozoru“ zrušují.

        4.  V § 5 odst. 3 se slovo „Vzory“ nahrazuje slovem „Vzor“, slova „a vrchního státního dozoru“ se zrušují a slova „jsou uvedeny“ se nahrazují slovy „je uveden“.

        5.  Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 9/2015 Sb.

Vzory pověření k výkonu státního dozoru ve věcech drah
Příloha PDF (2724 kB) “.Čl. II

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.

Zavřít
Nejste přihlášeni