78/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 3. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
78

VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,
ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4a odst. 3, § 22 odst. 5, § 25 odst. 6, § 27 odst. 3, § 35 odst. 4 a § 42 odst. 3 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb., vyhlášky č. 57/2013 Sb., vyhlášky č. 7/2015 Sb. a vyhlášky č. 253/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. q) se slova „ , pravidelnost a plynulost“ zrušují.

        2.  V § 2 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   opatření při mimořádných událostech.“.

        3.  V § 5 odst. 1 se před větu poslední vkládá věta „Retroreflexní podklad návěsti nelze použít v kombinaci se světelnými návěstmi.“.

        4.  V § 7 odst. 4 se slova „návěstidel a návěstí pro posun“ nahrazují slovy „ostatních proměnných návěstidel a návěstí“.

        5.  V § 16 se za odstavec  5 vkládá nový odstavec  6, který zní:

        „(6)  Při posunu drážních vozidel sunutím, popřípadě je-li vedoucí drážní vozidlo řízeno z jiného než čelního stanoviště (čelní kabiny), přes úrovňový přechod kolejí, který není vybaven výstražným zařízením pro přechod kolejí, nebo je-li výstražné zařízení pro přechod kolejí v poruše anebo mimo činnost, musí být jízda přes úrovňový přechod kolejí zabezpečena odborně způsobilou osobou.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU