77/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 3. března 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


77

VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy
a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách,
ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 49 odst. 3 písm. d), § 53b odst. 6, § 53d odst. 6 a § 53e odst. 6 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. a vyhlášky č. 183/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písmeno f) zní:

„f)   vzor průkazu inspektora Drážní inspekce,“.

        2.  V § 1 písm. g) se slova „druhy mimořádných událostí v drážní dopravě,“ zrušují.

        3.  V § 1 písmeno h) zní:

„h)   náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události.“.

        4.  V § 4 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“.

        5.  Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce
(K § 53d odst. 6 zákona)

        Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce.“.

        6.  V § 7 odstavec  3 zní:

        „(3)  V ohlášení mimořádné události podle § 49 odst. 3 písm. a) zákona se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, popis jejího průběhu a následky, tj. počet usmrcených a zraněných osob, předběžný odhad škody a předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy, jméno a kontaktní údaje ohlašovatele.“.

        7.  V § 7 se doplňuje odstavec  5, který zní:

        „(5)  Nezahájí-li Drážní inspekce po ohlášení vzniku mimořádné události šetření mimořádné události na místě jejího vzniku, bez odkladu vydá ohlašovateli souhlas k uvolnění dráhy.“.

        8.  § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

        9.  V § 10 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   označení druhu mimořádné události, datum, čas a místo jejího vzniku,“.

        10.  V § 10 odst. 6 větě první se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“ a ve větě třetí se slovo „ohrožení“ nahrazuje slovem „incidentu“.

        11.  § 11 včetně nadpisu zní:

㤠11

Náležitosti zprávy o zahájení šetření
mimořádné události
(K § 53b odst. 6 zákona)

        Náležitosti zprávy o zahájení šetření mimořádné události podávané Drážní inspekcí Evropské železniční agentuře jsou

a)   datum, čas a místo mimořádné události,

b)   její popis,

c)   následky, pokud jde o usmrcení, zranění a předběžný odhad škody,

d)   jiné údaje stanovené Evropskou železniční agenturou.“.

        12.  § 12 včetně nadpisu zní:

㤠12

Závěrečná zpráva o výsledcích šetření
mimořádné události
(K § 53e odst. 6 zákona)

        Náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události jsou uvedeny v příloze č. 6 k vyhlášce.“.

        13.  V příloze č. 1 bodu 2 písm. i) se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“ a slovo „ohrožení“ se nahrazuje slovem „incidenty“.

        14.  Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6, které znějí:

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 376/2006 Sb.

Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce
Příloha PDF (2445 kB)


Příloha č. 6 k vyhlášce č. 376/2006 Sb.

Náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události
Příloha PDF (374 kB) “.        15. Příloha č. 7 se zrušuje.


Čl. II

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.

Zavřít
Nejste přihlášeni