75/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. března 2017 Autor předpisu: Český báňský úřad
Přijato: 28. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. června 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


75

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení
a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.


        Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně jeho příslušenství“.

        2.  Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:

㤠3a

        (1)  Montáž a provoz strojního zařízení uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) se provádí podle projektové nebo výkresové dokumentace zařízení. Zařízení lze uvést do provozu, jestliže projektová dokumentace zařízení je v českém jazyce, odpovídá skutečnému stavu a obsahuje zejména

a)   technický popis a nákres sestavy strojních zařízení s uvedením

1.   specifikace jednotlivých částí - výrobků s parametry, které technologický celek vyžaduje, včetně jejich spojení a návazností,

2.   výpočtů nosných konstrukcí a konstrukcí pro řádnou chůzi,

3.   specifikace a umístění bezpečnostních krytů, koncových dorazů a jiných pasivních bezpečnostních zařízení,

4.   specifikace, umístění a hodnot nastavení bezpečnostních čidel, koncových spínačů, měřičů provozních hodnot,

5.   technologické návaznosti jednotlivých součástí s uvedením vzájemného blokování, zakázaných stavů a mezních hodnot, umístění filtrů, použití dilatačních spojů,

6.   způsobu provedení spojů jednotlivých částí, zejména vhodné technologie svařování a způsobu kontroly po svařování,

7.   zkoušek po montáži a lhůt případných následných zkoušek a revizí,

b)   podpis projektanta instalací strojního zařízení podle odstavce  2 potvrzujícího jeho souhlas s projektovou dokumentací, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu,

c)   podpis projektanta instalací strojního zařízení v případě provedení změn v projektové dokumentaci odpovídající skutečnému stavu potvrzujícího souhlas s předmětnými změnami, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu. U změn, které nemají vliv na bezpečnost, postačí zakreslení změny do projektové dokumentace odpovědným pracovníkem a schválení technikem odpovědným za řízení montáže, provozu a údržby strojního zařízení podle odstavce  3.

        (2)  Projektovat instalace strojního zařízení může odborně způsobilá osoba, která splňuje požadavky na odbornou kvalifikaci projektanta instalací strojního zařízení44).

        (3)  K řízení montáže, provozu a údržby strojních zařízení uvedených v § 3 odst. 1 organizace určí technika odpovědného za řízení montáže, provozu a údržby strojního zařízení. Tento technik musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou s technickým zaměřením a nejméně dvouletou praxi.

_______________________________
44)
§ 2 písm. l) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 378/2012 Sb.“.

        3.  V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „se považují technická zařízení“ vkládají slova „ , která pracují s plynem, jehož kritická teplota je nižší než 50 °C, nebo s látkou, u níž je při teplotě 50 °C absolutní tlak par vyšší než 3 bary, a která jsou využívána“.

        4.  V § 7 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a f)“.

        5.  V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „až f)“ nahrazují slovy „až e)“.

        6.  V § 12 odst. 9 se za slova „v podzemí“ vkládají slova „nebo dopravní zařízení ve svislých podzemních dílech17)“.

        7.  V § 17 se odstavec  1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce  2.

        8.  V § 17 se za slova „vyhrazených technických zařízení plynových třídy“ vkládají slova „I a“.

        9.  V příloze 7 části III bodu 2. se písmeno d) zrušuje.


Čl. II

        Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Předseda:
Ing. Štemberka v. r.

Zavřít
Nejste přihlášeni