72/2017 Sb.Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 1. března 2017 Nabývá účinnosti: 18. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


72

VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2017
o genetických zdrojích zvířat


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6 a § 14g odst. 6 zákona:


§ 1

Osnova Metodiky uchování
genetického zdroje zvířete

        Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Kritéria pro zaevidování zvířete
jako genetického zdroje
do Národního programu

        Ministerstvo zemědělství zaeviduje zvíře jako genetický zdroj do Národního programu podle § 14e odst. 4 zákona, pokud

a)   je průkazně součástí populace druhu nebo plemene zařazeného do Národního programu podle § 14a zákona,

b)   je v rámci populace druhu nebo plemene zvířete nositelem výjimečného genotypu nebo vlastnosti, případně nositelem genů zakladatele linie, kmene nebo rodiny,

c)   se u zvířete nevyskytuje potvrzená geneticky podmíněná nebo vývojová vada a jeho celkový zdravotní stav umožňuje reprodukci a využití jako genetického zdroje a

d)   byl vzorek genetického nebo biologického materiálu zvířete předán nebo odebrán podle § 14f odst. 1 zákona a uložen v genobance podle § 14g odst. 2 zákona.


§ 3

Způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete

        Vlastník genetického zdroje zvířete hodnotí genetický zdroj zvířete průběžně v listinné nebo elektronické podobě v rozsahu informací vedených v souladu s Metodikou.


§ 4

Velikost vzorku genetického zdroje zvířete

        Minimální velikost vzorku poskytovaného vlastníkem genetického zdroje zvířete pro účely uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického nebo biologického materiálu je u vzorku

a)   dlouhodobě uchovávaného spermatu v hluboce zmrazeném stavu u hřebců a býků množství 50 standardních inseminačních dávek; u beranů, kozlů a kanců množství 20 standardních inseminačních dávek od plemeníka, pokud to fyzický a hygienický stav zvířete dovoluje,

b)   krve odebrané u živých zvířat u koní, skotu, ovcí, koz a prasat množství 10 ml; u králíků, nutrií množství 1 ml; u drůbeže a ryb množství 0,1 ml,

c)   srsti, peří, slin, odstřižku ploutve nebo stěru sliznic odebrané u živých zvířat množství 50 mg,

d)   buněčných tkání odebraných u mrtvých zvířat u savců, ptáků a ryb množství 10 g; u včel množství 10 mg.


§ 5

Rozsah každoročního hodnocení
příslušného druhu nebo plemene
genetického zdroje zvířete sdružením

        Sdružení, které je účastníkem Národního programu, vyhodnocuje na úrovni druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu informace o

a)   velikosti celé populace v rámci České republiky a velikosti populace genetického zdroje zvířete,

b)   počtu zvířat nově evidovaných jako genetický zdroj zvířete,

c)   počtu aktuálně žijících samců a samic evidovaných jako genetický zdroj zvířete,

d)   plemenitbě nebo reprodukční aktivitě zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a výsledku reprodukce,

e)   výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a

f)    aktivitách na podporu praktického využití druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, vzdělávacích a propagačních akcích pro chovatele a dalších souvisejících činnostech.


§ 6

Rozsah každoročního hodnocení
Národního programu určenou osobou

        Určená osoba vyhodnocuje souhrnným a strukturovaným způsobem na úrovni plemene nebo druhu zvířete zařazeného do Národního programu informace o

a)   početním stavu zvířat u celé populace v rámci České republiky a populace genetického zdroje zvířete,

b)   aktuálním stavu genetické rozmanitosti populace genetického zdroje zvířete,

c)   reprodukční aktivitě a výsledku reprodukce,

d)   výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti,

e)   aktuálním množství a stavu konzervovaného genetického materiálu v genobankách, včetně informace o množství nově uloženého materiálu, přesunu a vzorků poskytnutých třetím osobám,

f)    spolupráci s účastníky Národního programu a dalšími subjekty a efektivitě této spolupráce a

g)   aktivitách na podporu praktického využití druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu, vzdělávacích a propagačních akcích pro chovatele a dalších souvisejících činnostech.


§ 7

Standardy pro uchovávání materiálu
zajišťovaného genobankou

        (1)  Genobanka uchovává materiál v objektu, který

a)   je umístěn mimo záplavové území, nebo chráněn před povodněmi1),

b)   je zabezpečen proti průniku vody, páry, dešťové a splaškové kanalizace, nebezpečných chemických a biologických látek, nebo nadměrné prašnosti, a proti působení fyzikálních jevů, které by mohly vést ke zničení uchovávaného materiálu,

c)   je zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob,

d)   umožňuje vedení elektronické evidence o uchovávaném materiálu způsobem umožňujícím dálkový přístup a

e)   je vybaven náhradním zdrojem elektrické energie s dostatečnou kapacitou k pokrytí doby do opravy výpadku nebo poruchy základního zdroje elektrické energie.

        (2)  Genobanka uchovává materiál v zařízení, které

a)   umožňuje regulaci teploty pro uchování materiálu a její monitoring,

b)   v případě uchování pomocí metody hlubokého zamražení umožňuje monitoring aktuálního množství chladicího média.

        (3)  U materiálu, který je v případě poškození nenahraditelný, uchovává genobanka jeho bezpečnostní duplikaci.


§ 8

Rozsah dostatečné zásoby materiálu

        Rozsah dostatečné zásoby materiálu uloženého v genobance je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 9

Zrušovací ustanovení

        Vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat, se zrušuje.


§ 10
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. března 2017.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

_______________________________
1)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2017 Sb.

Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete
Příloha PDF (272 kB)


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2017 Sb.

Rozsah dostatečné zásoby materiálu
Příloha PDF (251 kB)


Zavřít
Nejste přihlášeni