71/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Částka: 024 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. března 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. února 2017 Nabývá účinnosti: 21. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


71

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání,
v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky


        Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, se mění takto:

        1.  V § 2 se za slovo „nařízení“ vkládají slova „v části I.“.

        2.  Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.

Obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Příloha PDF (419 kB) “.Čl. II

Přechodné ustanovení

        V oborech vzdělání uvedených v příloze k nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, v částech II. až IV. je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník středního vzdělávání s maturitní zkouškou po 30. září 2021.


Čl. III

Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Zavřít
Nejste přihlášeni