68/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 23. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. května 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.

Více informací v menu Registrace

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


68

VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.,
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb. a zákona č. 62/2017 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb. a vyhlášky č. 402/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 8 se v nadpise slova „(K § 13 odst.  4 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 13 odst.  5 zákona)“.

        2.  V § 8 odst.  3 písm.  a) se za slovo „na“ vkládá slovo „celkovou“ a slova „plánu nebo osnovy“ se nahrazují slovy „uvedenou v § 13 odst.  2 zákona“.

        3.  V § 8 se doplňuje odstavec  4, který zní:

        „(4)  Nelze-li zdroje semen v terénu jednoznačně identifikovat, označí je vlastník ve výšce 130 cm nad zemí pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5.“.

        4.  V § 9 se odstavec  2 zrušuje.

Dosavadní odstavce  3 až 5 se označují jako odstavce  2 až 4.

        5.  V § 9 odst.  4 písm.  a) se slova „ , která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy“ zrušují.

        6.  V § 10 odstavec  7 zní:

        „(7)  Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje kvalifikovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma žlutými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se žlutou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.“.

        7.  V § 11 odst.  4 se text „§ 9 odst.  5“ nahrazuje textem „§ 9 odst.  4“.

        8.  V § 11 se doplňuje odstavec  5, který zní:

        „(5)  Rodiče rodiny, ortety a klony uznané jako zdroje testovaného reprodukčního materiálu označí vlastník v terénu dvěma zelenými pruhy o šířce 5 cm s mezerou mezi pruhy 20 cm, přičemž spodní pruh umístí ve výšce 130 cm nad zemí. Do mezery mezi pruhy se zelenou barvou napíše pořadové číslo zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5. Nelze-li označit rodiče rodiny, ortety a klony stanoveným způsobem, označí je vlastník kovovým nebo plastovým štítkem nebo jiným odolným štítkem s pořadovým číslem zdroje podle přílohy č. 20 bodu 5, který zajistí jednoznačnou identifikaci jedince v terénu.“.

        9.  V § 13 se v nadpise slova „(K § 2i odst.  4 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 2i odst.  6 zákona)“.

        10.  V § 13 odst.  1 se věta první zrušuje.

        11.  V § 13 odst.  3 písm.  a) se slova „ , která odpovídá době platnosti plánu nebo osnovy“ zrušují.

        12.  V § 14 se v nadpise slova „(K § 20 odst.  3 zákona)“ nahrazují slovy „(K § 20 odst.  4 zákona)“.

        13.  V § 14 odst.  1 písm.  c) se slova „odstavec  2 písm.  h)“ nahrazují slovy „odstavec  2 písm.  d)“.

        14.  V § 14 odst.  1 písm.  d) a v § 14 odst.  2 písm.  e) se slovo „zabývající“ nahrazuje slovem „zabývajícími“.

        15.  V § 14 odst.  2 písm.  c) se slova „odpovědným zástupcem“ nahrazují slovy „odpovědného zástupce žadatele“.

        16.  V § 14 odst.  3 se slova „odstavci  1 písm.  e) nebo v odstavci  2 písm.  f)“ nahrazují slovy „odstavci  1 písm.  b) nebo v odstavci  2 písm.  c)“.

        17.  V § 15 odst.  6 písm.  i) se slova „ , který za sledované období uvedl reprodukční materiál do oběhu“ zrušují.

        18.  Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 29/2004 Sb.

Vzorec označování věku a způsobu pěstování sadebního materiálu
Příloha PDF (349 kB) “.        19.  V příloze č. 16 v části A, B a Vysvětlivky bodu 17, v příloze č. 17 v části A, B a Vysvětlivky bodu 16 a v příloze č. 18 v části A, B a Vysvětlivky bodu 17 se slova „ES – ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS“ nahrazují slovy „EU – ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS“.

        20.  V příloze č. 16 části A a B, příloze č. 17 části A a B a v příloze č. 18 části A a B se slova „Státní rostlinolékařská správa“ nahrazují slovy „Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský“.

        21.  V příloze č. 16 v části Vysvětlivky bodu 18, v příloze č. 17 v části Vysvětlivky bodu 17 a v příloze č. 18 části Vysvětlivky bodu 18 se slova „Státní rostlinolékařskou správou“ nahrazují slovy „Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským“.

        22.  V příloze č. 20 se text „CZ-2-3-DBZ-00005-06-7-A-G999-1“ nahrazuje textem „CZ-2-3-ABC-00005-6-7-D-G999-1“.

        23.  V příloze č. 20 bodu 6 se za text „č. 83/1996 Sb.,“ vkládá slovo „maximálně“.

        24.  V příloze č. 20 bodu 8 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

        25.  V příloze č. 20 bodu 9 se za text „999-1 =“ vkládá slovo „maximálně“.

        26.  V příloze č. 22 bodu 1 se za slova „téhož druhu“ vkládá slovo „dřeviny“.

        27.  V příloze č. 22 bodu 2 se slova „odborným posudkem pověřené osoby“ nahrazují slovy „pověřenou osobou“.

        28.  V nadpisu přílohy č. 23 se slovo „identiofikovaného“ nahrazuje slovem „identifikovaného“.

        29.  V příloze č. 28 bodu 1 písm.  c) se slova „orgánu veřejné správy“ nahrazují slovy „pověřené osobě“ a slova „orgánem veřejné správy“ se nahrazují slovy „pověřenou osobou“.

        30.  V příloze č. 28 bodu 3 písm.  c) podbodu II se slovo „důsledků“ nahrazuje slovem „důsledky“.

        31.  V příloze č. 28 bodu 5 se slova „orgán veřejné správy“ nahrazují slovy „pověřená osoba“ a slovo „obvykle“ se nahrazuje slovy „obvyklým způsobem“.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Zavřít
Nejste přihlášeni