49/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

Částka: 017 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. února 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
49

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2017,
kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel
podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy


Čl. I

        V § 2 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se slova „příloze č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Čl. XXXI  
Čl. XXXII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy
Čl. XXXIII  
Čl. XXXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
Čl. XXXV  
Čl. XXXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXVII  
Zavřít
MENU