35/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. února 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 14. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. ledna 2017,
kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů
a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování


        Vláda nařizuje podle § 117 odst. 4 a § 131 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon:


§ 1

Sazba jednorázového poplatku


        (1)  Sazba jednorázového poplatku činí

a)   145 000 Kč pro radioaktivní odpad ve formě standardní ukládací jednotky splňující limity a podmínky pro nakládání s radioaktivním odpadem schválené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, nebo

b)   174 000 Kč pro radioaktivní odpad jiný než uvedený v písmenu a).

        (2)  Sazba jednorázového poplatku podle odstavce  1 se počínaje dnem 1. ledna 2018 zvyšuje každý kalendářní rok o 2 % oproti roku bezprostředně předcházejícímu, nejvýše však do 200 000 Kč, jde-li o sazbu podle odstavce  1 písm. a), nebo do 300 000 Kč, jde-li o sazbu podle odstavce  1 písm. b); sazba se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazba jednorázového poplatku
§ 2 - Výše příspěvků z jaderného účtu a pravidla jejich poskytování
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU