231/2016 Sb.Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

Částka: 090 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. července 2016 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 14. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
231

VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2016
o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Obecná ustanovení

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie o úředních kontrolách2), 3) a upravuje

a)   požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení kontrolního vzorku (dále jen „vzorek“) za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,

b)   požadavky na odběr, přípravu a metody zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu tabákových výrobků a podmínek jejich výroby, distribuce nebo uvádění na trh s právními předpisy v rámci státního dozoru,

c)   požadavky na balení, přepravu, uchování a další nakládání se vzorkem, na označování vzorku, na záznam o odběru vzorku a náležitosti protokolu o zkoušce.

        (2)  Při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy se postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 2). V oblasti společné organizace trhů se zemědělskými produkty se při odběru vzorku, nakládání se vzorkem, označování, přípravě a zkoušení vzorku za účelem zjišťování souladu potravin a podmínek jejich výroby nebo uvádění na trh s právními předpisy postupuje podle pravidel stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 2). Neobsahují-li dotčenou úpravu pravidla určená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 2), postupuje se podle této vyhlášky.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Požadavky na odbornou kvalifikaci
§ 4 - Odběr vzorku
§ 5  
§ 6 - Záznam o odběru vzorků
§ 7 - Balení, označování, přeprava a uchování vzorku
§ 8 - Příprava laboratorního vzorku
§ 9 - Metody zkoušení
§ 10  
§ 11 - Protokol o zkoušce
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Závěrečná ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Zavřít
MENU