217/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Částka: 084 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. června 2016 Nabývá účinnosti: 30. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
217

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací        Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 30 odst. 3, § 34 odst. 1 a § 77 odst. 5 zákona, a podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., k provedení § 7 odst. 7 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se mění takto:

        1.  V § 1 se odstavec  2 včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce  1.

        2.  § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

㤠2

Základní pojmy

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   určujícím ukazatelem fyzikální veličina, která charakterizuje hluk, infrazvuk, ultrazvuk nebo vibrace a používá se k hodnocení nepříznivých účinků hluku, infrazvuku, ultrazvuku a vibrací z hlediska ochrany veřejného zdraví,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU