73/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Částka: 029 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. března 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. února 2016 Nabývá účinnosti: 1. května 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. února 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu evropsky významných lokalit        Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, se mění takto:


1. Příloha č. 8 zní:

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Praha - Letňany

Kód lokality:                 CZ0113774

Biogeografická oblast:   kontinentální

Rozloha lokality:          64,9 ha

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Letňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113774:


© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“.


 

2. Příloha č. 11 zní:

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radotínské údolí

Kód lokality:                 CZ0114001

Biogeografická oblast:   kontinentální

Rozloha lokality:          109,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6190      - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210       - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170      - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180*     - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU