31/2016 Sb.Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. ledna 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. ledna 2016 Nabývá účinnosti: 29. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
31

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. ledna 2016
o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu


        Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

a)   rozsah znalostí českého jazyka (dále jen „jazyk“) pro účely zkoušky z jazyka,

b)   bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka, včetně určování zadání zkoušky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, organizačního řádu a zveřejňování informací o organizaci zkoušky,

c)   vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka (dále jen „doklad“),

d)   strukturu a termíny předkládání přehledu o počtech zkoušených a

e)   jazykové zkoušky rovnocenné pro účely získání povolení k trvalému pobytu.


§ 2

Rozsah znalosti jazyka

        (1)  Pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky se požaduje znalost jazyka alespoň na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

        (2)  Rozsah znalosti jazyka podle odstavce  1 zahrnuje tyto dovednosti:

a)   vytvořit jednoduché věty o jemu známých lidech a místech,

b)   popsat jednoduchým způsobem sám sebe a místo, kde žije,

c)   vyjadřovat se o běžných každodenních činnostech,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah znalosti jazyka
§ 3 - Organizační zabezpečení zkoušky z jazyka
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Přihláška ke zkoušce a průběh zkoušky z jazyka
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Osvědčení
§ 13 - Rovnocenné jazykové zkoušky
§ 14 - Účinnost
Příloha č. 1 - Organizační řád pro zkoušku z českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Čl. 1 - Obecná ustanovení
Čl. 2  
Čl. 3  
Čl. 4 - Zvláštní ustanovení pro zkoušku konanou písemnou formou
Čl. 5 - Zvláštní ustanovení pro ústní část zkoušky
Příloha č. 2 - Vzor dokladu prokazující požadovanou znalost českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle části první hlavy IV zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Zavřít
MENU