334/2015 Sb.Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Částka: 141 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2015 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 7. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs146/2015 Sb.

334

VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2015
o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí
a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 2, 3, 6, 7 a 9, § 11 odst. 2, § 12 odst. 4, § 13 odst. 3, § 15a odst. 7, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 3, § 23a odst. 1 písm. c), § 24 odst. 4:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

        Tato vyhláška stanoví

a)   způsob vedení evidence malých plavidel v rejstříku malých plavidel,

b)   technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li o

1.   malá plavidla,

2.   převozní lodě určené k přepravě nejvýše 12  cestujících a

3.   plovoucí zařízení,

c)   plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla,

d)   znaky jednotlivých druhů plavidel,

e)   postup při provádění technické prohlídky a její organizační zabezpečení,

f)    postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah,

g)   vzor osvědčení plavidla,

h)   vzor prozatímního osvědčení plavidla,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Znaky jednotlivých druhů plavidel (K § 9 odst.  6)
§ 3 - Plavební zóny (K § 9 odst.  6)
ČÁST DRUHÁ - REJSTŘÍK MALÝCH PLAVIDEL
§ 4 - Způsob vedení evidence malých plavidel (K § 15a odst.  7)
ČÁST TŘETÍ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PROVOZU PLAVIDEL A TECHNICKÉ PROHLÍDKY
§ 5 - Technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel(K § 10 odst.  2)
§ 6  
§ 7 - Technické prohlídky(K § 10 odst.  3, 7 a 9)
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Vzory osvědčení plavidla (K § 10 odst.  6 a § 11 odst.  2)
§ 11 - Typ sériově vyrobeného malého plavidla
§ 12 - Náležitosti typového osvědčení plavidla (K § 12 odst.  4)
§ 13 - Lhůty pro pravidelné technické prohlídky (K § 10 odst.  7)
ČÁST ČTVRTÁ - LODNÍ LISTINY, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI A POSÁDKA PLAVIDLA
§ 14 - Vybavení plavidel lodními listinami (K § 18 odst.  3)
§ 15 - Plavidla provozovaná za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla a rozsah a podmínky pojištění (K § 19 odst.  1 a 3)
§ 16 - Počet a odborné složení posádky plavidla (K § 24 odst.  4)
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17  
§ 18  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Příloha č. 1 - Plavební zóny vodních cest České republiky
Příloha č. 2 - Podmínky technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení
Příloha č. 3 - Vzor lodního osvědčení
Příloha č. 4 - Vzor prozatímního osvědčení plavidla
Příloha č. 5 - Dokumentace pro schválení stavby plavidla nebo typu plavidla
Zavřít
MENU