343/2014 Sb.Vyhláška o registraci vozidel

Částka: 136 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 19. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
343

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2014
o registraci vozidel
        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 6, § 5 odst. 8, § 6 odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, § 14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   způsob vedení registru silničních vozidel,

b)   způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel a jejich rozsah a obsah,

c)   vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel,

d)   údaje zapisované do dokladů k silničnímu vozidlu a způsob jejich zápisu a

e)   registrační značky, jejich formu, obsah a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL
§ 2 - Vedení registru silničních vozidel (K § 5 odst.  8 zákona)
§ 3 - Zápis údajů do evidence silničních vozidel a silničních vozidel členů diplomatické mise (K § 5 odst.  8 zákona)
§ 4 - Zápis údajů do evidence osvědčení o registraci, technických průkazů a tabulek s registrační značkou
§ 5 - Zápis údajů do evidence zvláštních registračních značek (K § 5 odst.  8 zákona)
§ 6 - Zápis údajů do evidence vyrobených formulářů a tabulek (K § 5 odst.  8 zákona)
§ 7 - Zápis údajů do evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel (K § 5 odst.  8 zákona)
§ 8 - Vzory žádostí (K § 5 odst.  8, § 6 odst.  7 a § 9 odst.  4 zákona)
§ 9 - Údaje o odnětí osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla vydaného jiným členským státem (K § 4 odst.  6 zákona)
§ 10 - Údaje o vyřazení silničního vozidla z provozu, zániku silničního vozidla a vyvezení silničního vozidla do jiného státu (K § 4 odst.  6 zákona)
§ 11 - Údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sdělené Českou kanceláří pojistitelů (K § 4 odst.  6 zákona)
§ 12 - Účel určení silničního vozidla (K § 4 odst.  6 zákona)
§ 13 - Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla (K § 4 odst.  6 zákona)
§ 14 - Další údaje o silničním vozidle (K § 4 odst.  6 zákona)
§ 15 - Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla (K § 4 odst.  6 zákona)
§ 16 - Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a údaje o povolení přestavby silničního vozidla (K § 4 odst.  6 zákona)
ČÁST TŘETÍ - DOKLADY K SILNIČNÍMU VOZIDLU
§ 17 - Způsob provádění zápisu v technickém průkazu silničního vozidla (K § 7 odst.  6 zákona)
§ 18 - Způsob provádění zápisu v novém technickém průkazu silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla (K § 7f odst.  3 zákona)
§ 19 - Způsob označení technického průkazu silničního vozidla (K § 7 odst.  6 zákona)
§ 20 - Rozsah zapisovaných údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla (K § 7f odst.  3 zákona)
§ 21 - Rozsah zapisovaných údajů v osvědčení o registraci silničního vozidla (K § 7f odst.  3 zákona)
§ 22 - Vzory dokladů k silničnímu vozidlu, vzory dokladů k zvláštnímu vozidlu a vzory žádosti o vydání nových dokladů k silničnímu vozidlu (K § 7 odst.  6 a § 7f odst.  3 zákona)
ČÁST ČTVRTÁ - REGISTRAČNÍ ZNAČKY
§ 23 - Druhy registračních značek (K § 7 odst.  6 a § 38c odst.  6 zákona)
§ 24 - Forma, provedení a obsah standardní registrační značky (K § 7 odst.  6 zákona)
§ 25 - Forma, provedení a obsah registrační značky na přání (K § 7b odst.  6)
§ 26 - Forma, provedení a obsah zvláštní registrační značky (K § 7 odst.  6 a § 38c odst.  6 zákona)
§ 27 - Forma a provedení registrační značky (K § 7 odst.  6, § 7b odst.  6 a § 38c odst.  6 zákona)
§ 28 - Způsob zajišťování tabulek s registrační značkou (K § 5 odst.  8 zákona)
§ 29 - Provedení tabulek s registrační značkou (K § 7 odst.  6, § 7b odst.  6 a § 38c odst.  6 zákona)
§ 30 - Rozlišovací značka státu (K § 7 odst.  6 zákona)
§ 31 - Vzor provedení tabulky s registrační značkou, vzor žádosti o vydání tabulky s registrační značkou a vzor oznámení (K § 7 odst.  6, § 7b odst.  6, § 7d odst.  3, § 7e odst.  4 a § 14 odst.  3 zákona)
§ 32 - Způsob umístění tabulky s registrační značkou na vozidle (K § 7b odst.  6 a § 38 odst.  3 zákona)
§ 33 - Zvláštní pravidla pro umístění tabulky s registrační značkou (K § 38 odst. 3 a § 38 odst.  6 zákona)
ČÁST PÁTÁ - ZKUŠEBNÍ PROVOZ, MANIPULAČNÍ PROVOZ A JÍZDA Z MÍSTA PRODEJE DO MÍSTA REGISTRACE
§ 34 - Doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky (K § 38c odst.  6 zákona)
§ 35 - Kniha jízd (K § 38c odst.  6 zákona)
§ 36 - Evidenční kniha (K § 38c odst.  6 zákona)
§ 37 - Formální a obsahové náležitosti dokladu osvědčujícího přidělení zvláštní registrační značky, knihy jízd a evidenční knihy (K § 38c odst.  6 zákona)
ČÁST ŠESTÁ - PAMĚŤOVÉ KARTY
§ 38 - Vzor paměťové karty podniku a vzor paměťové karty dílny (K § 14a odst.  6 zákona)
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 39 - Společná ustanovení
§ 40 - Přechodná ustanovení
§ 41 - Zrušovací ustanovení
§ 42  
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
Příloha č. 2 - Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
Příloha č. 3 - Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
Příloha č. 4 - Číselník paliv
Příloha č. 5 - Číselník typu karoserie
Příloha č. 6 - Číselník barev
Příloha č. 7 - Číselník druhů spojovacího zařízení
Příloha č. 8 - Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla pro kategorie vozidel L
Příloha č. 9 - Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla pro kategorie vozidel M, N a O
Příloha č. 10 - Vzor technického průkazu silničního vozidla
Příloha č. 11 - Vzor technického průkazu zvláštního vozidla
Příloha č. 12 - Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla
Příloha č. 13 - Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla
Příloha č. 14 - Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
Příloha č. 15 - Vzor rozlišovací značky České republiky
Příloha č. 16 - Vyobrazení alfanumerických znaků, provedení tabulek registračních značek a vyobrazení vzoru znaku Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky
Příloha č. 17 - Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
Příloha č. 18 - Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
Příloha č. 19 - Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
Příloha č. 20 - Vzor potvrzení pro zvláštní registrační značku
Příloha č. 21 - Vzor knihy jízd pro zvláštní registrační značku
Příloha č. 22 - Vzor evidenční knihy zvláštní registrační značky
Příloha č. 23 - Vzor paměťové karty podniku
Příloha č. 24 - Vzor paměťové karty dílny
Zavřít
MENU