261/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Částka: 108 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. listopadu 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. října 2014 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
261

ZÁKON
ze dne 23. října 2014,
kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platebním styku


Čl. I

        Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č.  139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 37/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 úvodní části ustanovení se slova „použitelný předpis Evropské unie2)“ nahrazují slovy „použitelné předpisy Evropské unie2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

_______________________________
2)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 , v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 .“.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „provedení převodu“ nahrazují slovem „převod“.

        3.  V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „podle devizového zákona“ zrušují.

        4.  V § 3 odst. 3 písm. d) bodě 6 se za slovo „prodeje“ vkládá čárka.

        5.  V § 3 odst. 3 písm. e) se na konci textu bodu  1 doplňují slova „nad rámec tohoto placení (cashback)“.

        6.  V § 19 se slova „nejsou vkladem“ nahrazují slovy „se nepovažují za vklad přijatý platební institucí“.

        7.  Na konci textu § 19 se doplňují slova „ani za elektronické peníze“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o platebním styku
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU