122/2014 Sb.Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. července 2014 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 23. června 2014 Nabývá účinnosti: 1. září 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
122

VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2014
o jízdních řádech veřejné linkové dopravy


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., k provedení § 17 odst. 6:


§ 1

Základní pojmy

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   časovým údajem čas příjezdu spoje do jednotlivé zastávky a čas odjezdu spoje z jednotlivé zastávky, v mezinárodní linkové dopravě i čas průjezdu hraničním přechodem, na kterém není zřízena zastávka pro výstup nebo nástup cestujících,

b)   tarifní vzdáleností mezi zastávkami spoje skutečná vzdálenost jednotlivých zastávek linky od zastávky výchozí zaokrouhlená na celé kilometry,

c)   tarifním pásmem nebo tarifní zónou část dopravně obsluhovaného území se shodnými tarifními podmínkami ve vztahu k jiným jeho částem,

d)   označením linky číslo a případně další označující údaj a název linky stanovené v rozhodnutí o udělení nebo změně licence nebo povolení,

e)   spojem na objednání spoj vnitrostátní linky obsažený v jízdním řádu, který se uskuteční zcela nebo zčásti pouze tehdy, je-li objednán způsobem, který je v jízdním řádu uveden,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní pojmy
§ 2 - Způsob zpracování jízdního řádu a jeho změn
§ 3 - Obsah jízdního řádu
§ 4  
§ 5 - Zvláštní ustanovení pro jízdní řád mezinárodní linkové dopravy
§ 6 - Způsob předkládání jízdního řádu ke schválení
§ 7 - Uveřejňování jízdních řádů
§ 8 - Zvláštní ustanovení pro uveřejňování jízdních řádů linek městské autobusové dopravy a linek zařazených do integrovaných veřejných služeb
§ 9 - Organizace celostátního informačního systému o jízdních řádech
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Číselné označení linek
Příloha č. 2 - Značky používané v jízdních řádech
Zavřít
MENU