314/2013 Sb.Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Částka: 119 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. října 2013 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 17. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
314

VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2013
o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí


        Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2) a nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen „vykazující osoba“), a stanoví rozsah vykazování pro určitý druh údajů z hlediska statistické významnosti.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   fondem peněžního trhu fond kolektivního investování podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rozvahu sektoru měnových finančních institucí3),

b)   fondem penzijní společnosti důchodový, účastnický nebo transformovaný fond, jehož majetek obhospodařuje penzijní společnost,

c)   cenným papírem i zaknihovaný cenný papír,

d)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,

e)   datovým souborem elektronické seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Okruh vykazujících osob
§ 4 - Výkazy investičního fondu
§ 5 - Výkazy zprostředkovatele financování aktiv
§ 6 - Výkazy pojišťovny
§ 7 - Výkaz penzijní společnosti
§ 8 - Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
§ 9 - Výkazy obchodníka s cennými papíry
§ 10 - Hledisko statistické významnosti
§ 11 - Způsob sestavování výkazů
§ 12  
§ 13 - Předkládání výkazů
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Přechodné ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah výkazů investičního fondu
Příloha č. 2 - Obsah výkazů zprostředkovatele financování aktiv
Příloha č. 3 - Obsah výkazů pojišťovny
Příloha č. 4 - Obsah výkazů penzijní společnosti
Příloha č. 5 - Obsah výkazů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
Příloha č. 6 - Obsah výkazů obchodníka s cennými papíry
Zavřít
MENU